Det senaste inom vetenskap

Enig­ma­ma­ski­nen

-

Där­för var med­de­lan­de­na från tys­kar­nas chif­fre­rings­ma­skin så svå­ra att ty­da.

Fäst­punk­ter

Siff­ror el­ler bok­stä­ver på den­na ring an­vän­des som fäst­punk­ter för att läg­ga in de nöd­vän­di­ga in­ställ­ning­ar­na.

Ut­mat­ning

De blan­da­de led­ning­ar­na änd­ra­de in- och ut­mat­nings­teck­nen mel­lan ro­to­rer­na.

Kopp­ling­ar

Kon­tak­ter­na för var­je ro­tor var för­bund­na med varand­ra, men led­ning­ar­na var blan­da­de.

Kon­tak­ter

En led­ning gick från var­je tan­gent till en av de 26 kon­tak­ter­na på ro­torn.

An­tal ro­to­rer

Ju fler ro­to­rer ma­ski­nen in­ne­höll, desto fler möj­li­ga in­ställ­ning­ar fanns det.

In­ställ­ning­ar

Ro­to­rer­na kun­de rö­ras ma­nu­ellt för att änd­ra ma­ski­nens in­ställ­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden