Det senaste inom vetenskap

Spi­o­nage un­der la kri­get

Ef­ter and­ra världs­kri­get kom en ny epok av spi­o­nage, präg­lad av bitt­ra ri­va­ler.

- United States of America · Soviet Union · East Berlin · Central Intelligence Agency · Gary · Ron Francis · Francis Gary Powers

En fle­ra de­cen­ni­er lång makt­kamp mel­lan USA och Sov­je­tu­ni­o­nen bör­ja­de ef­ter and­ra världs­kri­get. Na­tio­ner­na stod för mot­sat­ta ide­o­lo­gi­er (ka­pi­ta­lism kont­ra kom­mu­nism) och be­trak­ta­de varand­ra med stor miss­tro. Si­tu­a­tio­nen blev spänd när bå­da su­per­mak­ter­na på­bör­ja­de en kapp­rust­ning och ris­ken för kärn­va­pen­k­rig öka­de. Spi­o­nage var ett av de vik­ti­gas­te verk­ty­gen de ha­de för att för­sö­ka lö­sa den käns­li­ga si­tu­a­tio­nen. De två su­per­mak­ter­na la sto­ra re­sur­ser på över­vak­ning och det skic­ka­des spi­o­ner över he­la värl­den för att sam­la in­for­ma­tion om fi­en­den.

Ett av de mest fruk­ta­de spi­on­nä­ten bakom järn­ri­dån var Öst­tysklands sä­ker­hets- och un­der­rät­tel­se­tjänst, bätt­re känt som Sta­si. De ha­de sä­te i Öst­ber­lin och an­vän­de bru­ta­la me­to­der för att över­va­ka DDR-hu­vud­sta­dens in­vå­na­re. Sta­si-sol­da­ter sköt män­ni­skor som be­ted­de sig fel

”SR-71 kun­de hål­la över tre gång­er lju­dets has­tig­het och gå så högt att den in­te kun­de ses på ra­dar.”

el­ler för­sök­te ta sig över mu­ren till väst.

Ef­ter and­ra världs­kri­get sjö­sat­te USA Pro­ject Sham­rock och Pro­ject Mi­na­ret, spi­on­nät som skul­le över­va­ka all te­le­gra­fi­kom­mu­ni­ka­tion ut från och in i lan­det. Trots det lyc­ka­des en rad spi­o­ner att ar­be­ta för Sov­je­tu­ni­o­nen i USA. De skaf­fa­de in­for­ma­tion om kärn­va­pen, mi­li­tä­ra rö­rel­ser och ny tek­nik.

Re­kog­no­sce­ring från luf­ten fort­sat­te spe­la en vik­tig roll i ar­be­tet. CIA upp­täck­te fle­ra sov­je­tis­ka bal­lis­tis­ka ra­ke­ter med hjälp av spi­ons­a­tel­li­ter i Co­ro­na-pro­gram­met. Ef­ter att CIA-pi­lo­ten Fran­cis Ga­ry Po­wers sköts ned över Sov­je­tu­ni­o­nen i en U-2 år 1960 in­såg ame­ri­ka­ner­na att det var för ris­ka­belt att fort­sät­ta an­vän­da spi­onflyg­pla­nen. Istäl­let bygg­des re­kord­bry­tan­de SR-71 Black­bird. SR-71 kun­de hål­la över tre gång­er lju­dets has­tig­het och gå så högt att den in­te kun­de ses på ra­dar. Den ha­de dess­utom svart, ra­da­rab­sor­be­ran­de lack.

 ??  ?? Spi­onflyg­pla­net SR-71 Black­bird kun­de ac­ce­le­re­ra till så­da­na has­tig­he­ter att det kun­de fly­ga ifrån mis­si­ler.
Spi­onflyg­pla­net SR-71 Black­bird kun­de ac­ce­le­re­ra till så­da­na has­tig­he­ter att det kun­de fly­ga ifrån mis­si­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden