Det senaste inom vetenskap

SPIONROLLE­N UN­DER KAL­LA KRI­GET

-

Det­ta är vad som krävs för att av­slö­ja fi­en­dens hem­lig­he­ter.

Upp­lär­ning

En­dast de skick­li­gas­te re­kry­ter­na väljs ut för att bli agen­ter. En in­ten­siv­kurs med bå­de fy­sis­ka och men­ta­la upp­gif­ter visar vem som pas­sar för spionrolle­n.

In­sam­ling av da­ta

Spi­o­nens hu­vud­upp­gift är att ta re­da på vil­ka av­sik­ter fi­en­der­na har. In­for­ma­tio­nen de skaf­far kan ge sto­ra för­de­lar till de al­li­e­ra­de.

Bry­ta ned mo­ra­len

Tack va­re en falsk iden­ti­tet kan spi­o­nen spri­da ryk­ten bakom fi­en­den lin­jer och ge fals­ka ny­hets-rap­por­ter, som or­sa­kar oro hos fi­en­dens in­vå­na­re el­ler ledare.

En spi­ons till­va­ro

För att in­te väc­ka miss­tan­kar mås­te en tro­vär­dig bak­grunds­hi­sto­ria hit­tas på. De bäs­ta agen­ter­na fort­sät­ter se­dan le­va ett helt van­ligt liv, på låt­sas.

Dekryp­te­ring

De bäs­ta spi­o­ner­na har ut­rust­ning för kod­knäck­ning. Fi­en­den kan kryp­te­ra med­de­lan­den, så in­for­ma­tio­nen mås­te ty­das in­nan man kan av­slö­ja hem­li­ga pla­ner.

Und­vi­ka att bli på­kom­men

Om spi­o­nen blir på­kom­men är det över. Spi­o­nage är ett all­var­ligt brott som straf­fas hårt runt om i värl­den.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden