Det senaste inom vetenskap

Mull­va­dar

- United States of America · It · Russia

År 2010 ar­re­ste­ra­des tio rys­ka agen­ter i USA. Un­der för­hör hos FBI kom det fram att de va­rit på plats i USA un­der fle­ra år och ar­be­tat som så kal­la­de mull­va­dar. Det är spi­o­ner som in­te all­tid är ak­ti­va, men som bor i USA och är till­gäng­li­ga om det skul­le upp­stå be­hov för dem. Vis­sa av dem upp­träd­de som ame­ri­kans­ka med­bor­ga­re med falskt namn och falsk bak­grund, och ha­de van­li­ga jobb. De ha­de in­stru­e­rats att kom­ma i kon­takt med uni­ver­si­tets­folk för att skaf­fa hem­li­ga upp­lys­ning­ar som de kun­de skic­ka hem till Ryss­land. Al­la tio spi­o­ner åta­la­des för konspirati­on med ut­länds­ka mak­ter och över­läm­na­des till Ryss­land un­der en fångut­väx­ling.

 ??  ?? An­na Chap­man ar­re­ste­ra­des ef­ter att en FBI-ope­ra­tion av­slö­ja­de hen­ne som mull­vad.
An­na Chap­man ar­re­ste­ra­des ef­ter att en FBI-ope­ra­tion av­slö­ja­de hen­ne som mull­vad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden