Det senaste inom vetenskap

Spi­o­ner sö­kes

Un­der­rät­tel­ser i in­ter­nets tids­ål­der.

- Secret Intelligence Service

De fles­ta de­lar sin var­dag med vän­ner och fa­milj på so­ci­a­la me­di­er, men den­na da­ta or­sa­kar pro­blem för spi­o­ner. Un­der­rät­tel­se­tjäns­ten käm­par för att ar­be­ta ef­fek­tivt i en tid där det är svårt att ska­pa fals­ka iden­ti­te­ter och bak­grunds­hi­sto­ri­er. De fles­ta män­ni­skor läm­nar spår ef­ter sig på nä­tet. Da­tor­pro­gram för an­sikt­s­i­gen­kän­ning kan an­vän­da des­sa spår för att kopp­la en hem­lig agent till hans el­ler hen­nes rik­ti­ga iden­ti­tet.

För att över­vin­na det­ta pro­blem pla­ne­rar brit­ter­nas hem­li­ga un­der­rät­tel­se­tjänst (SIS el­ler MI6) näs­tan 1 000 ny­an­ställ­ning­ar in­nan 2020.

”In­for­ma­tions­re­vo­lu­tio­nen förändrar mil­jön vi job­bar i fun­da­men­talt”, sä­ger SIS-di­rek­tö­ren Alex Young­er. ”Om fem år kom­mer det att fin­nas två oli­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ter – de som för­står det­ta och kla­rat sig bra, och de som in­te för­står och där­för in­te kla­rat sig.”

 ??  ?? Vid Vaux­hall Cross i Lon­don har SIS hu­vud­kon­tor le­gat se­dan 1994.
Vid Vaux­hall Cross i Lon­don har SIS hu­vud­kon­tor le­gat se­dan 1994.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden