Det senaste inom vetenskap

Ayutt­haya, Thai­land

Den­na ömet­ro­pol var en av Asi­ens mest mag­ni­fi­ka stä­der.

- Thailand · Angkor · Khmer Empire

Stor­sta­den Ayutt­haya var den and­ra hu­vud­sta­den i det si­a­me­sis­ka kung­a­dö­met. En stad som blev än­nu vik­ti­ga­re när hu­vud­sta­den Ang­kor i Kh­mer­ri­ket föll. Sta­den grun­da­des av khme­rer­na och ha­de sin stor­hets­tid mel­lan 1300- och 1700-ta­let. Den var känd för sin fan­tas­tis­ka ar­ki­tek­tur med höga torn och stor­slag­na bud­disttem­pel. Sta­den ha­de en be­folk­ning på cir­ka en mil­jon och samlade sin ri­ke­dom ge­nom krig, han­del och skat­ter. Den var kon­stru­e­rad i ett rut­nät och byggd på tre flo­der. In­vå­nar­na kun­de re­sa längs ka­na­ler. Det bygg­des även ett hyd­rau­liskt sy­stem som re­gle­ra­de vat­ten­flö­det.

Det fanns många ri­va­li­se­ran­de mak­ter som kun­de tän­ka sig att in­ta sta­den och den var där­för skyd­dad med por­tar, fort och torn. Den und­kom at­tac­ker från ha­vet tack va­re det kraf­ti­ga tid­vatt­net i Si­am­buk­ten. Trots det föll till slut Ayutt­haya ef­ter en ett års lång be­läg­ring av bur­me­sis­ka styr­kor 1767. Temp­len och slot­ten brän­des till grun­den och sta­den plund­ra­des.

 ??  ?? Ayutt­hay­as lä­ge i Syd­osta­si­en in­ne­bar att sta­den und­vek kon­flik­ter mel­lan asi­a­tis­ka, ara­bis­ka och eu­ro­pe­is­ka mak­ter.
Ayutt­hay­as lä­ge i Syd­osta­si­en in­ne­bar att sta­den und­vek kon­flik­ter mel­lan asi­a­tis­ka, ara­bis­ka och eu­ro­pe­is­ka mak­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden