Det senaste inom vetenskap

Ca­ho­kia Mounds

Hu­vud­sta­den i en bort­glömd nor­da­me­ri­kansk ci­vi­li­sa­tion.

-

Den sti­ger upp från en sam­ling mind­re bo­sätt­ning­ar som eta­ble­ra­des i om­rå­det på 700-ta­let. År 1050 var Ca­ho­kia Mounds en av de störs­ta stä­der­na i Nor­da­me­ri­ka. Sta­den låg i da­gens Il­li­no­is och var cent­rum för en gam­mal Mis­sis­sip­pi­kul­tur. Ett över­flöd av majs gav män­ni­skor­na en till­för­lit­lig mat­käl­la och det lag­ra­des i ma­ga­sin runt he­la sta­den.

Ca­ho­kia Mounds har fått sitt namn från Monks Mound, som är sta­dens mitt­punkt och den störs­ta konst­gjor­da jord­val­len i Nor­da­me­ri­ka. Allt ef­tersom sta­den blomst­ra­de väx­te även be­ho­vet av att för­sva­ra sig. I över 100 år bygg­des mu­rar och dju­pa vall­gra­var för att stå emot at­tac­ker. Det har in­te hit­tats kon­kre­ta bevis för in­va­de­ran­de styr­kor, men en mass­grav med ri­tu­el­la off­ring­ar ty­der på att sta­den var ett bru­talt sam­häl­le.

Sta­dens in­vå­na­ran­tal bör­ja­de sjun­ka på 1200-ta­let. Ing­en vet med sä­ker­het var­för, men det kan ha be­rott på sjuk­do­mar, po­li­tisk in­sta­bi­li­tet, kli­mat­för­änd­ring­ar el­ler brist på na­tur­re­sur­ser. In­vå­nar­na i Ca­ho­kia Mouns för­svann hu­vud­sak­li­gen på 1300-ta­let och om­rå­det oc­ku­pe­ra­des se­na­re av One­o­ta-kul­tu­ren och in­di­an­stam­men Illi­niwek. När Co­lum­bus sat­te sin fot i den nya värl­den ha­de sta­den re­dan re­du­ce­rats till en del av histo­ri­en.

 ??  ?? Sta­den ha­de en gång i ti­den ett stort an­tal in­vå­na­re och täck­te ett enormt om­rå­de.
Sta­den ha­de en gång i ti­den ett stort an­tal in­vå­na­re och täck­te ett enormt om­rå­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden