Det senaste inom vetenskap

And­ra för­lo­ra­de stä­der

- Iran · Rome · Turkey · Pakistan · Persepolis

Per­se­po­lis

Per­se­po­lis låg un­dan­gömt i ber­gen i da­gens Iran och blev hu­vud­stad i Ake­meni­der­nas dy­nasti.

Vul­ci

Ett av centren i den etrus­kis­ka ci­vi­li­sa­tio­nen. Den­na gam­la ita­li­ens­ka kultur ha­de sin stor­hets­tid in­nan an­ti­kens Rom.

Machu Pic­chu

Den­na be­röm­da pe­ru­ans­ka bo­sätt­ning var för­mod­li­gen en he­lig plats som läm­na­des ef­ter att in­ka­ri­ket kol­lap­sa­de.

Hat­tu­sa

Hat­tu­sa lig­ger i da­gens Tur­ki­et och var en in­fly­tel­se­rik stad 2000 år f.Kr. Den bygg­des på en kul­le och var hu­vud­stad i het­ti­ter­nas im­pe­rie.

Mo­hen­jo-da­ro

Den­na gam­la stad lig­ger i da­gens Pa­kis­tan. Den ha­de ett in­veck­lat av­lopps­sy­stem och en vat­ten­tät bas­säng, nå­got som ty­der på att in­vå­nar­na var ren­li­ga.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden