Det senaste inom vetenskap

For­na jord­val­lar

- Earth · Solar System · Milky Way Galaxy · Mexico

Ca­ho­kia Mounds ha­de någ­ra av de störs­ta konst­gjor­da jord­val­lar­na norr om Mex­i­ko.

Eli­tens bo­stä­der

Höv­ding­en re­ge­ra­de från top­pen av Monks Mound som var 30 me­ter hög.

Mänsk­li­ga of­fer

Det har hit­tats mass­gra­var i en av jord­val­lar­na, nå­got som ty­der på att män­ni­skor off­ra­des i sta­den.

Jord­valls­pro­jekt

Cir­ka 15 mil­jo­ner ku­bik­me­ter jord flyt­ta­des för att gö­ra jord­val­lar­na.

Bygg­na­der med halm­tak

Det fanns ce­re­mo­ni­el­la bygg­na­der på top­pen av många av jord­val­lar­na, där med­lem­mar av eli­ten bod­de.

För­flytt­ning

Jord­val­lar­na gjor­des ge­nom att de gräv­de ut jord med verk­tyg av sten och trä. Jor­den bars se­dan iväg och töm­des på stäl­let där jord­val­len skul­le va­ra.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden