Det senaste inom vetenskap

Forn­ti­da stor­stad

Te­noch­tit­lán var hu­vud­stad i Az­tekri­ket och njöt av ett enormt väl­stånd.

-

Templo May­or

Sta­dens cent­rum var ett in­häg­nat om­rå­de med mer än 70 bygg­na­der och en enorm py­ra­mid som var de­di­ke­rad till krigs­gu­den Huit­zi­lopocht­li och regn­gu­den Tla­loc.

Gran­nar

I den­na stad med över 200 000 in­vå­na­re bod­de de läg­re klas­ser­na i små en­vå­nings­hus.

Mark­na­der

Om­kring 60 000 män­ni­skor be­sök­te de liv­li­ga mark­na­der­na var­je dag. De hand­la­de med guld, sil­ver, mäs­sing, ben och fjäd­rar.

Trans­port

Sta­dens trans­port­nät­verk be­stod av ga­tor och ka­na­ler för bå­de re­sor på land och i vat­ten.

Slot­tet

Här fanns många im­po­ne­ran­de bygg­na­der, bland an­nat kej­sa­re Mon­te­zu­mas slott. Det ha­de fle­ra sam­man­kopp­la­de bygg­na­der och till och med ett li­tet zoo.

Chi­nam­pa

En rad fly­tan­de träd­går­dar på in­sjön Tex­coco om­ring­a­de sta­den och gav rik­ligt med mat.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden