Det senaste inom vetenskap

Te­noch­tit­lán

Den över­då­di­ga hu­vud­sta­den i az­te­ker­nas ri­ke låg på en ö i en in­sjö.

-

Te­noch­tit­lán var cent­rum för az­te­ker­nas kultur och en av världs­hi­sto­ri­ens mest im­po­ne­ran­de stä­der. Den grun­da­des på 1300-ta­let och ha­de ett in­veck­lat sy­stem av ka­na­ler och vägar. En stenak­ve­dukt ut­nytt­ja­de in­sjöns vat­ten­för­sörj­ning och bi­drog till att hål­la sta­dens in­vå­na­ran­tal högt. I sta­dens hjär­ta fanns de två tvil­ling­py­ra­mi­der­na Templo May­or. Där på­gick det för­mod­li­gen blo­di­ga män­ni­skoof­fer, där hjärtat slets ut från män­ni­skor för att ära och gö­ra de az­te­kis­ka gu­dar­na nöj­da.

De spans­ka er­öv­rar­na upp­täck­te sta­den för förs­ta gång­en 1519. Eu­ro­pé­er­na suk­ta­de ef­ter guld och till­sam­mans med le­da­ren Her­nán Cor­tés i spet­sen er­öv­ra­de en stor styr­ka sta­den och mas­sa­kre­ra­de dess in­vå­na­re.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden