Det senaste inom vetenskap

Tim­gad

Den ro­mers­ka sta­den som låg gömd un­der Sa­ha­ras sand.

- Algeria

Un­der förs­ta år­hund­ra­det e.Kr. ex­pan­de­ra­des ro­mar­ri­ket vä­sent­ligt och sträck­te sig sö­derut, he­la vägen in i Afri­ka. Tim­gad var en av många ro­mers­ka stä­der i Afri­ka och låg i da­gens Al­ge­ri­et. Kej­sa­ren Tra­jan be­ställ­de byg­gan­det av sta­den som är om­gi­ven av mu­rar och mi­li­tär­ko­lo­nin bygg­des på en pla­tå nä­ra Aurés­ber­gen. Där kun­de de för­sva­ra sig från at­tac­ker från de lo­ka­la ber­ber­na. Ve­te­ra­ner från tred­je le­gi­o­nen höll till här.

Det fanns im­po­ne­ran­de bygg­na­der i he­la sta­den, bland an­nat tem­pel, ett fo­rum, mark­na­der, 14 of­fent­li­ga bad och en te­a­ter med plats för 3 500 män­ni­skor. Tim­gad väx­te snart bort­om si­na mu­rar och ha­de fyr­dubb­lats i stor­lek in­nan ned­gång­en bör­ja­de. Till­sam­mans med res­ten av det väst­ra ro­mar­ri­ket bör­ja­de sta­dens ned­gång på 400-ta­let och plund­ra­des av van­da­ler­na 430 e.Kr. Slu­tet för sta­den kom ef­ter en ara­bisk in­va­sion på 700-ta­let.

 ??  ?? Tim­gad åter­upp­täck­tes 1881 och kal­las ibland för Nord­af­ri­kas Pom­pe­ji.
Tim­gad åter­upp­täck­tes 1881 och kal­las ibland för Nord­af­ri­kas Pom­pe­ji.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden