Det senaste inom vetenskap

Le­gen­da­ris­ka för­lo­ra­de stä­der

- Atlantic Ocean · South America · Rex Harrison

At­lan­tis

Den le­gen­da­ris­ka ös­ta­den var ett my­tiskt, uto­piskt sam­häl­le in­nan det sänk­tes ned i At­lan­ten.

Shamb­ha­la

Te­o­rin om ett för­lo­rat ri­ke i Hi­ma­laya blev po­pu­lär på 1500-ta­let och det an­sågs va­ra en plats för vis­dom.

El­do­ra­do

Be­rät­tel­ser som en stad av guld drev eu­ro­pe­is­ka även­ty­ra­re djupt in i Sy­da­me­ri­ka i jak­ten på ofatt­ba­ra ri­ke­do­mar.

Den för­lo­ra­de sta­den Z

Den ska lig­ga djupt in i Ama­zo­nas och den brit­tis­ka upp­täc­ka­ren Per­cy Har­ri­son Faw­cett för­svann när han för­sök­te hit­ta den mys­tis­ka sta­den.

Agart­ha

Den­na mys­tis­ka, un­der­jor­dis­ka stad ska ha le­gat djupt inu­ti jor­dens kär­na och va­ra ba­ra till­gäng­lig ge­nom dol­da in­gång­ar på jor­dens yta.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden