Det senaste inom vetenskap

Her­ak­li­on (Irak­lio)

- Egypt · Greece · Heraklion

Den­na kust­stad var en gång i ti­den ett väl­må­en­de han­dels­cent­rum i det an­ti­ka Me­del­havs­om­rå­det. I bör­jan var sta­den ba­ra en le­gend, men nya upp­täck­ter har kas­tat ljus över sta­den histo­ria. Myc­ket ty­der på att Her­ak­li­on en gång i ti­den var cent­rum för guld- och brons­han­deln mel­lan Egyp­ten och Gre­kland, men för­svann san­no­likt för om­kring 1 400 år se­dan på grund av sti­gan­de hav­s­ni­vå­er. Fynd­plat­sen lig­ger un­der hav­s­ni­vå och det har hit­tats många ru­i­ner och fle­ra enor­ma sta­ty­er un­der vatt­net.

 ??  ?? Många av Her­ak­li­ons ar­te­fak­ter och skat­ter har hit­tats 50 me­ter un­der ytan i Nil­del­tat.
Många av Her­ak­li­ons ar­te­fak­ter och skat­ter har hit­tats 50 me­ter un­der ytan i Nil­del­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden