Det senaste inom vetenskap

Knos­sos

Den mag­ni­fi­ka hu­vud­sta­den i det mi­no­is­ka Gre­kland för­svann un­der mys­tis­ka om­stän­dig­he­ter.

- Aegean Sea · Greece

Knos­sos da­te­ras till­ba­ka så långt som 3000 år f.Kr. och är en av Eu­ro­pas älds­ta stä­der. Mi­no­er­na ha­de enormt in­fly­tan­de på han­deln kring Ege­is­ka ha­vet och var lär­da män­ni­skor som äg­na­de sig åt ke­ra­mik och an­vän­de hi­e­ro­gly­fer i si­na skrif­ter. Mitt i Knos­sos stod ett stor­sla­get pa­lats med tjoc­ka mu­rar och man ha­de ett av­lopps­sy­stem som var bå­de stor­sla­get och prak­tiskt. I gre­kisk my­to­lo­gi var slot­tet hem åt kung Mi­nos, som höll Mi­no­taurus in­låst i la­by­rin­ten inu­ti slot­tet.

Den mi­no­is­ka ci­vi­li­sa­tio­nen led när den drab­ba­des av en all­var­lig na­tur­ka­ta­strof 1450 f.Kr. och när my­ke­ner­na se­dan in­va­de­ra­de. He­la Knos­sos, bort­sett från pa­lat­set, för­stör­des, men den mi­no­is­ka kul­tu­rens in­fly­tan­de går fort­fa­ran­de se i det ti­di­ga Gre­kland.

 ??  ??
 ??  ?? Res­ter­na av pa­lat­set i Knos­sos finns kvar.
Res­ter­na av pa­lat­set i Knos­sos finns kvar.
 ??  ?? År 1900 bör­ja­de ett en grupp på 32 per­so­ner ut­gräv­ning­ar i Knos­sos. De led­des av ar­ke­o­lo­gen sir Art­hur Evans.
År 1900 bör­ja­de ett en grupp på 32 per­so­ner ut­gräv­ning­ar i Knos­sos. De led­des av ar­ke­o­lo­gen sir Art­hur Evans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden