JAG TYC­KER!

Djurens Rätt - - LEDARE -

Näs­tan varan­nan väl­ja­re tyc­ker att djur­rätts­frå­gor är vik­ti­ga i va­let av par­ti. Ef­ter va­let kon­sta­te­rar jag med gläd­je att he­la 61 av Dju­rens Rätts djur­vän­li­ga riks­dags­kan­di­da­ter har valts in och ta­git plats i riks­da­gen. Det be­ty­der att drygt var sjät­te stol i riks­da­gen in­ne­has av en djur­vän­lig riks­dags­le­da­mot som vill ar­be­ta för bätt­re djurskydd. De kom­mer från al­la par­ti­er och de har ett vik­tigt upp­drag från väl­jar­na att fö­ra in dju­ren i po­li­ti­ken. Djur­frå­gor sak­nar po­li­tisk färg – de hand­lar om vik­ti­ga grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar om hur vi ska be­hand­la dem som in­te själv kan fö­ra sin ta­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.