”Bul­lets, Bib­le and Be­ef”

Djurens Rätt - - LEDARE - Ca­mil­la Björk­bom För­bunds­ord­fö­ran­de

Med Bra­si­li­ens nye pre­si­dent Bol­so­na­ro, som stöt­tats av en fa­lang i bra­si­li­ans­ka par­la­men­tet som kal­lats för ”Bul­lets, Bib­le and Be­ef”, ris­ke­rar Ama­zo­nas att för­vand­las till le­ri­ga in­häg­na­der med djur i gas­san­de sol och so­ja­od­ling­ar åt kött­in­du­strin (den so­ja som an­vänds till ve­ge­ta­ris­ka pro­duk­ter od­las van­li­gen i Eu­ro­pa).

Vil­da djur kom­mer att träng­as bort av sköv­ling för den ex­plo­a­te­ring av regn­sko­gen som Bol­so­na­ro lo­vat åt jord­bruks­lob­byn. Kött­pro­duk­tion är in­te ba­ra den störs­ta or­sa­ken till djur­plå­ge­ri i värl­den, den är ock­så or­sak till utrot­ning av vil­da djur på grund av att fo­der­od­ling­ar tar över de­ras mar­ker.

Men, vad Bol­so­na­ro in­te vet är att väst­värl­den nu­me­ra be­står av en väx­an­de ska­ra mil­jö­med­vet­na kon­su­men­ter, skri­ver DN:S Hen­rik Bran­dão Jöns­son och pe­kar ut ett hopp i mörk­ret. ”Att äta bra­si­li­ansk biff kom­mer att bli li­ka fult som att för­ne­ka kli­mat­för­änd­ring­ar­na.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.