MÖ­TEN FÖR DJU­REN

Djurens Rätt - - LEDARE -

Be­sök av Pa­les­ti­ni­an Ani­mal Le­a­gue

Ahlam Ha­roun från Pa­les­ti­ni­an Ani­mal Le­a­gue be­rät­ta­de för Ca­mil­la Björk­bom om ar­be­tet med att bry­ta vålds­spi­ra­len i Pa­les­ti­na, att hjäl­pa ga­tu­hun­dar, så­väl som att mo­der­ni­se­ra sy­nen på dju­rof­fer vid hög­ti­der.

Mö­te för kyck­ling­ar­na

Dju­rens Rätts Nat­halie Sö­der­ström till­sam­mans med Jo­han­nes Cull­berg, VD och grun­da­re av Pa­ra­di­set, i sam­band med att fö­re­ta­get an­tog Eu­ro­pe­an Chic­ken Com­mit­ment.

Tog dju­rens röst till FN

Till­sam­mans med The Bo­dy Shop Sve­ri­ge och Cru­el­ty Free In­ter­na­tio­nal del­tog Dju­rens Rätt vid över­läm­ning­en till FN av 8 mil­jo­ner nam­nun­der­skrif­ter för ett glo­balt stopp för djur­testad kos­me­ti­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.