Det tar tid att vän­da ett skepp

Djurens Rätt - - REDAKTION - Re­dak­tio­nen

Att bry­ta kött­nor­men är ing­en lätt upp­gift. För­änd­ring tar tid. Men stän­digt mär­ker vi i de­tal­jer­na att ut­veck­ling­en sak­ta rör sig fram­åt. Växt­ba­se­rat är in­te läng­re nå­got to­talt främ­man­de, var­ken för skolung­do­mar el­ler för eli­tid­rot­ta­re.

På si­da 14 av­slö­jar vi vin­na­ren av årets Guldråt­ta, pri­set som var­je år de­las ut till nå­gon el­ler någ­ra som har gjort en an­märk­nings­värd in­sats för dju­ren un­der året. En led­tråd: vin­na­ren får fle­ra hund­ra om da­gen att väl­ja ve­go.

Den plant­ba­se­ra­de nin­jan Jo­han­nes Ojanperä vet vik­ten av nä­rings­rik­tig kost. Från si­dan 18 och fram­åt be­rät­tar han om hur by­tet till djur­vän­lig mat hjäl­per ho­nom att åter­häm­ta sig snab­ba­re och so­va bätt­re än ti­di­ga­re – nå­got som re­sul­te­rar i stän­digt nya per­son­bäs­ta på hin­der­ba­nor­na in­om spor­ten som kal­las ”Nin­ja war­ri­or”.

Det är dock in­te ba­ra nin­jor som gil­lar grönt på tall­ri­ken, på si­da 32 får du föl­ja med till jor­dens så kal­la­de ” blå zo­ner”. Hund­ra­å­ring­ar­na som le­ver där hål­ler sig näm­li­gen hu­vud­sak­li­gen till växt­ba­se­rat de ock­så, nå­got som möj­ligt­vis kan för­kla­ra de­ras höga ål­der.

Men fort­fa­ran­de li­der väl­digt många djur in­om djur­in­du­stri­er­na. Och räk­nat till an­ta­let in­di­vi­der så hand­lar det fram­förallt om kyck­ling­ar. Fler än 99 mil­jo­ner kyck­lingin­di­vi­der föds och dör in­om den svens­ka kyck­lingin­du­strin var­je år. Bil­der­na in­i­från de svens­ka fa­bri­ker­na, från Dju­rens Rätt kam­panj ”99 mil­jo­ner”, läm­nar få obe­rör­da. Mer om kam­pan­jen finns att lä­sa på si­dan 24. Vi på Tid­ning­en Dju­rens Rätt öns­kar al­la lä­sa­re en god jul och ett gott nytt år, och vi hop­pas att näs­ta år – som ju såklart in­leds med Ve­ga­nu­a­ri – blir dju­rens år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.