Vil­da djur blir fär­re i värl­den

Djurens Rätt - - RESUMÉ -

Fö­re­koms­ten av vil­da rygg­rads­djur har hal­ve­rats se­dan 1970.

Sju av tio be­räk­nas va­ra bor­ta re­dan år 2020 om ut­veck­ling­en fort­sät­ter, vi­sar en ny rap­port från Världs­na­tur­fon­den, WWF.

Or­ga­ni­sa­tio­nen har grans­kat 16

704 po­pu­la­tio­ner av 4 005 ar­ter. Den vi­sar att be­stån­den av dägg­djur, bå­de på land och i ha­ven – rep­ti­ler, fåg­lar, fis­kar och så vi­da­re – har mins­kat med 60 pro­cent mel­lan åren 1970 och 2014.

– Det är ofatt­bart att vi har tap­pat så myc­ket. Det är in­te så att vi har för­lo­rat så många ar­ter än, ut­an att vi har för­lo­rat in­di­vi­der, sä­ger Vic­ki Lee Wall­gren, chef för WWF:S ar­be­te med skog och ar­ter, till Da­gens Ny­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.