VIRALT

HE­TAS­TE SNACKISEN I SO­CI­A­LA ME­DI­ER

Djurens Rätt - - RESUMÉ - Pe­ter Nils­son An­sva­rig för so­ci­a­la me­di­er

Po­pu­lärt på Fa­ce­book un­der hös­ten Fa­ce­books för­änd­ra­de al­go­rit­mer gör det till en stör­re ut­ma­ning för or­ga­ni­sa­tio­ner och fö­re­tag att nå ut på sam­ma sätt som ti­di­ga­re, vil­ket ock­så märks i Dju­rens Rätts sta­tistik. Men fort­fa­ran­de kan en­skil­da in­lägg nå upp mot en mil­jon per­so­ner, vil­ket sä­ger nå­got om kraf­ten som finns i so­ci­a­la me­di­er som Fa­ce­book.

Som till ex­em­pel in­läg­get från den 7 sep­tem­ber, med gri­sar som har ro­ligt i en stor vat­ten­pöl. Lyc­kan var up­pen­bar och in­läg­get blev det som nåd­de flest på Dju­rens Rätts Fa­ce­book­si­da un­der hös­ten.

En an­nan film med en gris i hu­vud­rol­len var näst po­pu­lä­rast, me­dan det an­nars var en rad oli­ka äm­nen som blev mest de­la­de, sprid­da och sed­da: tjur­fäkt­ning, djur på cir­kus, min­kar på päls­djurs­far­mer, samt en fan­tas­tiskt fin film med en katt som nju­ter av pi­a­no­spel, hör­de till de he­tas­te snacki­sar­na un­der hös­ten.

Ex­tra ro­ligt var ock­så att in­läg­get från Dju­rens dag den 4 ok­to­ber, om att al­la djur räk­nas, fick stor sprid­ning med mer än 3 000 del­ning­ar. Ka­nel­bul­lens dag gör att dju­ren lätt ham­nar i skymun­dan den 5 ok­to­ber, men att dju­ren fort­fa­ran­de når ut den da­gen vär­mer och är vik­tigt.

Po­pu­lärt på In­stagram un­der hös­ten Det fan­tas­tis­ka med In­stagram är att det är en plats av högt och lågt, all­var och hu­mor. Det märks åte­ri­gen på vil­ka in­lägg som blev de störs­ta snacki­sar­na på Dju­rens Rätts In­stagram un­der hös­ten.

Störst räck­vidd fick tre in­lägg som sinse­mel­lan var väl­digt oli­ka. Det var dels ett fint ci­tat om att al­la djur är vik­ti­ga, dels en ro­lig klän­ning som lyf­ter fram oli­ka ve­go­pro­duk­ter (!), och det tred­je in­läg­get var en sorg­lig bild som be­rät­ta­de om en hem­lös katt som fa­rit il­la – men som nu fått hjälp av ett katt­hem. Trots olik­he­ter­na så var det tre in­lägg som på oli­ka sätt lyf­te fram bud­ska­pet om att djur har rätt att fin­nas till för sin egen skull.

Sam­ma äm­nen fick flest an­tal in­ter­ak­tio­ner (gil­la-mar­ke­ring­ar och kom­men­ta­rer), men där ha­de ock­så ett in­lägg om ve­gans­ka ka­kor smu­git sig in på topp­lis­tan, lik­som en ma­gisk bild på en fransk cir­ku­se­le­fant som för en kort stund fick nju­ta av ha­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.