DJU­RENS RÄTT I ME­DIA

DEBATTER, INSÄNDARE OCH EXPERTMEDVERKANDEN.

Djurens Rätt - - RESUMÉ -

Trä­gen vin­ner och Dju­rens Rätt fort­sät­ter dri­va de vik­ti­gas­te frå­gor­na i so­ci­a­la så­väl som tra­di­tio­nel­la me­di­er. Kyck­ling­ar­nas till­va­ro be­ly­ses så fort vi får möj­lig­het, och den nya re­ge­ring­en får tips om djur­frå­gor att pri­o­ri­te­ra. Dess­utom de­bat­te­ras bur­håll­ning av lant­bruks­djur i sam­band med den nya kam­pan­jen End the Cage Age.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.