”99 mil­jo­ner” i me­dia

Djurens Rätt - - RESUMÉ -

Dju­rens Rätts kam­panj för kyck­ling­ar­na får ef­fekt i me­dia. Un­der hös­ten har vi bå­de skri­vit och sva­rat på en rad de­bat­te­ran­de tex­ter om kyck­ling­ar. När Svensk Få­gel skri­ver om en låg an­ti­bi­o­ti­kaan­vänd­ning i svensk in­du­stri på­ta­lar vi att kyck­ling­bön­der är en av de yr­kes­grup­per som drab­bas mest av re­si­sten­ta bak­te­ri­er i Sve­ri­ge och att an­ti­bi­o­ti­ka in­te krävs för att od­la ve­ge­ta­bi­li­er.

Även om Svensk Få­gel hit­tills vi­sat svagt in­tres­se för att ska­pa för­bätt­ring­ar för kyck­ling­ar­na så finns det and­ra fö­re­tag som tar ställ­ning. Un­der ok­to­ber må­nad blev svens­ka livs­me­dels­ked­jan Pa­ra­di­set det förs­ta svens­ka fö­re­ta­get att an­ta Eu­ro­pe­an Chic­ken Com­mit­ment, det vill sä­ga de för­bätt­rings­krav som Dju­rens Rätt stäl­ler på kyck­lingupp­föd­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.