Hur gam­mal mås­te jag va­ra för att hjäl­pa till?

Djurens Rätt - - RESUMÉ - Ás­ta Brynste­ins­dót­tir An­sva­rig för lo­kal verk­sam­het

FRÅ­GA: Hur gam­mal mås­te man va­ra för att hjäl­pa till i Dju­rens Rätt? Jag är 12 år och brin­ner för att stop­pa djur­plå­ge­ri­et. Sa­mi­ra

Hej Sa­mi­ra! Vad kul att du vill SVAR: en­ga­ge­ra dig i Dju­rens Rätt! Al­la är väl­kom­na att hjäl­pa till i ar­be­tet för dju­ren, oav­sett ål­der. Du kan väl­ja det sätt som pas­sar dig själv bäst, om du vill en­ga­ge­ra dig på egen hand el­ler till­sam­mans med and­ra.

På egen hand kan du till ex­em­pel de­la ut fly­ers el­ler bro­schy­rer i brev­lå­dor, skri­va insändare el­ler sam­la in nam­nun­der­skrif­ter till vå­ra kam­pan­jer. I många kom­mu­ner har vi även lo­kalav­del­ning­ar, ak­ti­va grup­per el­ler kon­takt­per­so­ner, där en kan en­ga­ge­ra sig till­sam­mans med and­ra.

Un­der året har vi även oli­ka ar­range­mang i oli­ka stä­der, där vi all­tid be­hö­ver vo­lon­tä­rer. Till ex­em­pel på som­martur­nén el­ler mäs­san Ve­go­vi­sion.

På www.dju­rens­ratt.se/ak­tiv kan du fyl­la i di­na kon­takt­upp­gif­ter och vad du öns­kar gö­ra, så hjäl­per jag el­ler nå­gon av mi­na kol­le­gor dig att hit­ta rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.