Var­för ing­en kom­men­tar om Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na?

Djurens Rätt - - RESUMÉ -

I se­nas­te num­ret av tid­ning­en FRÅ­GA:

Dju­rens Rätt skri­ver ni om Dju­rens Rätts gransk­ning av par­ti­er­nas djur­po­li­tik. Ni skri­ver att de röd­grö­na par­ti­er­na kla­ra­de sig be­tyd­ligt bätt­re än Al­li­an­sen men var­för ing­en kom­men­tar om Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na som fak­tiskt kla­ra­de sig bätt­re än al­la al­li­ans­par­ti­er? Om man grans­kar al­la par­ti­er bör man ock­så i tid­ning­en re­do­vi­sa he­la re­sul­ta­tet kan jag tyc­ka, i syn­ner­het då al­la kans­ke in­te sett ”Mar­cus val” på TV. Ano­nym

Slut­sat­sen i vår gransk­ning är att det SVAR: va­rit de röd­grö­na som stått för hand­lings­kraf­ten i svensk djur­po­li­tik un­der för­ra man­dat­pe­ri­o­den me­dan övri­ga par­ti­er be­hö­ver kli­va fram mer. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na kla­rar sig li­te bätt­re än Al­li­ans­par­ti­er­na främst för att de har dri­vit frå­gan om Id-märk­ning och re­gi­stre­ring av kat­ter samt att er­sät­ta djur­för­sök. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas be­tyg dras ned på grund av att de har duc­kat för sto­ra och vik­ti­ga frå­gor som mins­kad kött­kon­sum­tion och av­veck­ling av pälsdjursfarmning. Re­dak­tio­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.