Jag blir led­sen för hun­dens skull – vad kan jag gö­ra?

Djurens Rätt - - RESUMÉ -

Jag har en gran­ne som misskö­ter sin FRÅ­GA: hund. Den står upp­bun­den ut­om­hus he­la ti­den och ylar kon­stant. Jag har för­sökt pra­ta med gran­nen, men de ver­kar in­te gö­ra nå­got åt det. Jag blir så led­sen och för­ban­nad, för hun­dens skull. Vad ska jag gö­ra? An­ne­lie

Hej An­ne­lie! Vad bra att du re­a­ge­rar SVAR: och en­ga­ge­rar dig för hun­den. Om du gör be­döm­ning­en att ett djur far il­la ska du gö­ra en an­mä­lan till läns­sty­rel­sens djur­skydds­hand­läg­ga­re. Du hit­tar kon­takt­upp­gif­ter för re­spek­ti­ve län på www. lands­sty­rel­sen.se.

Det går att va­ra ano­nym vid en an­mä­lan, men då är det myc­ket vik­tigt att an­mä­lan är de­tal­je­rad, för läns­sty­rel­sen har då ing­en att kon­tak­ta för frå­gor. Ju mer in­for­ma­tion som du kan ge om dju­ret, djurä­ga­ren/ djur­hål­la­ren och om var dju­ret finns, desto ef­fek­ti­va­re blir hand­lägg­ning­en av ären­det.

På www.dju­rens­ratt.se/an­mal kan du lä­sa mer om pro­ces­sen och vad som kan hän­da ef­ter att an­mä­lan är gjord. Vid akut miss­tan­ke om brott, om du t.ex. ser att ett djur blir miss­hand­lat, ska du kon­tak­ta po­li­sen på te­le­fon­num­ret 112. An­na Hare­ni­us Sak­kun­nig eto­log

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.