Kom­mer bil­der­na ba­ra från "van­li­ga" kyck­ling­går­dar?

Djurens Rätt - - RESUMÉ - Lin­da Björ­klund Sak­kun­nig eto­log

Jag såg bil­der­na i er kyck­ling­FRÅGA: kam­panj ”99 mil­jo­ner”. Visst är det ba­ra i ”van­li­ga” går­dar som det ser ut så­där? Jag kö­per ba­ra eko­lo­gisk kyck­ling och där ska de ju ha haft det bra. Lars

Hej Lars! Tack för din frå­ga. Det SVAR: stäm­mer att bil­der­na i vår kam­panj 99 mil­jo­ner vi­sar kon­ven­tio­nell kyck­lingupp­föd­ning, som ut­gör om­kring 99 pro­cent av den svens­ka kyck­lingin­du­strin.

Eko­lo­giskt upp­föd­da kyck­ling­ar får möj­lig­het till ute­vis­tel­se om de le­ver un­der vår, som­mar el­ler höst, och de är of­tast av en mer lång­sam­väx­an­de kyck­ling­hy­brid än in­om den kon­ven­tio­nel­la kyck­lingin­du­strin. Eko­kyck­ling­ar­na får le­va i om­kring 10 vec­kor istäl­let för 5. De hålls fär­re in­di­vi­der per kvadrat­me­ter (upp till 10 kyck­ling­ar per kvadrat­me­ter in­om­hus, el­ler fy­ra kvadrat­me­ter per kyck­ling ut­om­hus) – jäm­fört med i kon­ven­tio­nell kyck­lingin­du­stri (upp till 25 kyck­ling­ar per kvadrat­me­ter).

Dock le­ver även kyck­ling­ar­na in­om eko­lo­gisk upp­föd­ning i all­de­les för sto­ra grup­per och trans­por­ter. Och be­döv­ning samt slakt går till på un­ge­fär sam­ma sätt oav­sett om kyck­ling­ar­na har fötts upp in­om eko­lo­gisk el­ler kon­ven­tio­nell in­du­stri.

I Sve­ri­ge ut­gör kyck­ling­ar­na i den eko­lo­gis­ka kyck­lingin­du­strin un­ge­fär 1 pro­cent av det to­ta­la an­ta­let kyck­ling­ar som slak­tas var­je år i Sve­ri­ge. De all­ra fles­ta, allt­så över 99 mil­jo­ner kyck­ling­ar var­je år, hålls på sät­tet som bil­der­na i kam­pan­jen vi­sar: de le­ver trångt, en­bart in­om­hus, väx­er snabbt och får på grund av till­väx­ten of­ta ben­pro­blem.

Dju­rens Rätt ar­be­tar för för­bätt­ring­ar in­om bå­de den eko­lo­gis­ka och kon­ven­tio­nel­la kyck­lingin­du­strin, ge­nom di­a­log med fö­re­tag och po­li­tiskt på­ver­kans­ar­be­te. Det bäs­ta och mest ef­fek­ti­va sät­tet för dig som kon­su­ment att in­te bi­dra till att djur far il­la, är att väl­ja bort dem från tall­ri­ken helt. För tips på re­cept och al­ter­na­tiv till kyck­ling­kött, be­sök gär­na www. välj­ve­go.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.