Kyck­ling­bran­schen pi­per ifrån

Dju­rens Rätts kyck­ling­kam­panj ” 99 mil­jo­ner” fort­sät­ter att trum­ma på. Det yt­ters­ta må­let är att få ned kyck­ling­kon­sum­tio­nen. Men ock­så att för­bätt­ra li­vet och vill­ko­ren för kyck­ling­ar­na i djur­in­du­strin. Men Svensk Få­gel som fö­re­trä­der många kyck­lingupp­fö

Djurens Rätt - - FOKUS - TEXT: BRU­NO LUND­GREN ILLUSTRATION: PETRUS IGG­STRÖM

Ett av må­len med kyck­ling­kam­pan­jen ”99 mil­jo­ner” är att för­bätt­ra li­vet för kyck­ling­ar­na in­om in­du­strin. För att gö­ra det­ta sö­ker Dju­rens Rätt di­a­log och kon­takt med fö­re­tag som fö­der upp kyck­ling­ar, samt med fö­re­tag som kö­per in kyck­ling­pro­duk­ter.

Eu­ro­pe­an Chic­ken Com­mit­ment, som ti­di­ga­re het­te Eu­ro­pe­an Broi­ler Ask, är ett för­slag på kon­kre­ta för­bätt­ring­ar för kyck­ling­ar­na i in­du­strin. Bakom för­sla­get står bland and­ra Open Wing Al­li­an­ce, som är en sam­man­slut­ning av ett 50-tal djur­rätts­or­ga­ni­sa­tio­ner värl­den över – där­ibland Dju­rens Rätt i Sve­ri­ge.

Ge­nom att på­pe­ka för fö­re­ta­gen att kon­su­men­ter­na an­ser att väl­fär­den för kyck­ling­ar­na är en vik­tig frå­ga, vill man få fö­re­ta­gen att in­se att för­bätt­ring­ar för kyck­ling­ar­na in­om djur­in­du­strin är nöd­vän­di­ga.

sju av tio svens­kar

TILL EX­EM­PEL AN­SER att kyck­ling­pro­duk­tion IN­TE bor­de få fö­re­kom­ma om kyck­ling­ar­na in­te får kom­ma ut­om­hus un­der sin lev­nad, vil­ket en Novus-un­der­sök­ning vi­sar.

För att sät­ta press på kyck­lingupp­fö­dar­na hand­lar det ock­så om att in­for­me­ra om hur pro­duk­tio­nen går till i den svens­ka kyck­lingin­du­strin för de fö­re­tag som kö­per in kyck­ling.

– När vi pre­sen­te­rar för fö­re­ta­gen hur det ser ut i kyck­ling­bran­schen ut­tryc­ker de of­ta för­vå­ning över hur dju­ren be­hand­las. In­te ens dom vet ju of­ta hur upp­föd­ning­en går till, sä­ger Ben­ny

An­ders­son, verk­sam­hets­chef på Dju­rens Rätt.

Men när in­kö­par­na får upp ögo­nen för vill­ko­ren för kyck­ling­ar­na kan de stäl­la ef­fek­ti­va krav på pro­du­cen­ter­na. Och det är just i den här skär­ning­en som Open Wing Al­li­an­ce och Dju­rens Rätt lyc­kas få till stånd för­bätt­ring­ar som på rik­tigt kan be­ty­da skill­nad för kyck­ling­ar­nas liv i in­du­strin. Fle­ra sto­ra in­ter­na­tio­nel­la kon­cer­ner har bör­jat ta ställ­ning och åta­git sig att hö­ja väl­fär­den för kyck­ling­ar­na: Nest­lé, Uni­le­ver, Pret A Mang­er och IKEA.

Men Svensk Få­gel vill än­då in­te pra­ta med Dju­rens Rätt, Sve­ri­ges störs­ta djur­rätts­or­ga­ni­sa­tion.

– Vi har vid upp­re­pa­de till­fäl­len för­sökt få till en di­a­log med Svensk Få­gel, sä­ger Ben­ny An­ders­son.

Svensk Få­gel sä­ger i mejl­kon­ver­sa­tion med Dju­rens Rätt att de in­te vill fö­ra en di­a­log med en or­ga­ni­sa­tion som ”vill av­veck­la den svens­ka ani­ma­lis­ka livs­me­dels­pro­duk­tio­nen”.

– Vi tyc­ker in­te att det är ett bra ar­gu­ment. Att Dju­rens Rätt och Svensk Få­gel har oli­ka syf­ten med vå­ra verk­sam­he­ter är själv­klart och ing­en hem­lig­het. Men vi bor­de rim­li­gen kun­na pra­ta om sa­ker vi kan nå en sam­syn kring.

– Vad Svensk Få­gel mis­sar, tror jag, är att om­värl­den för­änd­ras. Man vill fram­hä­va att den svens­ka lag­stift­ning­en ger ett till­räck­ligt gott skydd för kyck­ling­ar­na och att den svens­ka pro­duk­tio­nen är bätt­re än den ut­om­lands.

långt ifrån all­tid som den

MEN DET ÄR fak­tiskt är det, me­nar Ben­ny An­ders­son.

– I till ex­em­pel Dan­mark och i Frank­ri­ke kom­mer ute­vis­tel­se va­ra nå­got som fö­re­tag tar in som ett kri­te­ri­um i si­na upp­hand­ling­ar. Och när allt fler pro­du­cen­ter de kom­man­de åren, i och ut­an­för

EU, hö­jer ni­vån till en bra bit över den gängse svens­ka, då kom­mer de svens­ka kyck­lingupp­fö­dar­na att lig­ga ef­ter.

Det yt­ters­ta må­let med kam­pan­jen 99 mil­jo­ner är, som sagt, att få ned kyck­ling­kon­sum­tio­nen. Sta­tistik från Jord­bruks­ver­ket vi­sar att den to­ta­la kött­kon­sum­tio­nen i Sve­ri­ge mins­ka­de med 1,5 pro­cent det förs­ta halv­å­ret 2018.

2017 då kött­kon­sum­tio

DET­TA EF­TER ÅR nen mins­ka­de re­kord­myc­ket i Sve­ri­ge, med to­talt 2,6 pro­cent. Även kyck­ling­kon­sum­tio­nen, som ökat stort un­der många år ti­di­ga­re, såg en ned­gång 2017. Ut­tryckt i kyck­ling­kon­sum­tion per per­son hand­la­de det om en ned­gång från 23,6 ki­lo kyck­ling­kött per per­son och år 2016, till 23,2 ki­lo kyck­ling­kött per per­son och år 2017.

– Det kom­mer i för­läng­ning­en in­ne­bä­ra att fär­re djur be­hö­ver fö­das upp

in­om djur­in­du­strin i fram­ti­den, sä­ger Ben­ny An­ders­son.

sta­tisti­ken är att en

ETT PRO­BLEM MED mins­kad kyck­ling­kon­sum­tion in­te all­tid in­ne­bär en mins­kad pro­duk­tion. Tvärtom kan det va­ra så att pro­duk­tio­nen fak­tiskt ökar, trots mins­kad kon­sum­tion. Det skul­le i så fall kun­na be­ro på att en hög­re an­del av kon­sum­tio­nen pro­du­ce­ras i Sve­ri­ge el­ler att ex­por­ten ökar. Det vi­sar sig när pro­duk­tions­sta­tisti­ken släpps.

– Ett an­nat pro­blem med att pra­ta om kon­sum­tion i ki­lo är att det in­te sä­ger någon­ting om hur kyck­ling­ar­na i in­du­strin har haft det, om li­dan­det de ut­sätts för. Och fram­för allt sä­ger det hel­ler ing­et om hur många in­di­vi­der det hand­lar om, sä­ger Ben­ny An­ders­son.

Dju­rens Rätt har som ett av si­na mål att hal­ve­ra kött­kon­sum­tio­nen i Sve­ri­ge

till 2030. Or­ga­ni­sa­tio­nens egen ut­räk­ning av hur många in­di­vi­der som äts, vi­sar att år 2017 åt ge­nom­snitts­svens­ken 0,35 de­lar av en gris, 0,075 de­lar av en ko (nöt­kött) och 13,65 kyck­ling­ar.

syns det allt­så klart

OMRÄKNAT I IN­DI­VI­DER och tyd­ligt att det är av­se­värt många fler kyck­lingin­di­vi­der, än till ex­em­pel kor el­ler gri­sar, som föds upp och ham­nar på mat­tall­ri­ken. Fak­tum är att kyck­ling­ar­na står för 94 pro­cent av al­la land­le­van­de djur som slak­tas i Sve­ri­ge.

– För att mins­ka li­dan­det för så många djur som möj­ligt i djur­in­du­strin fo­ku­se­rar vi än­nu mer på kyck­ling­ar­na. Det är ba­ra där vi kan ska­pa en hal­ve­ring av an­ta­let in­di­vi­der som dö­das in­om djur­in­du­strin.

– Dess­utom, av­slu­tar Ben­ny An­ders­son, är kyck­lingupp­föd­ning­en dju­re­tiskt sett en ka­ta­strof.

Bil­der­na är tag­na år 2018 på helt van­li­ga svens­ka kyck­lingin­du­stri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.