Ve­ga­nu­a­ri – en chans att hop­pa på ve­go­tå­get

För­ra årets Ve­ga­nu­a­ri blev en suc­cé, då över 6 000 per­so­ner skrev upp sig för Ve­ga­nu­ari­bre­vet och en ani­ma­li­e­fri må­nad. Nu är må­let att 10 000 per­so­ner tes­tar att äta ve­ganskt un­der förs­ta må­na­den av 2019.

Djurens Rätt - - SÅ BLEV JAG VEGO - LUCA PIRRO

Ija­nu­a­ri blir det and­ra året i rad för Dju­rens Rätt att hål­la i kam­pan­jen Ve­ga­nu­a­ri, som har sin fö­re­gång­a­re i brit­tis­ka Ve­ga­nu­a­ry. Kon­cep­tet med Ve­ga­nu­a­ri-kam­pan­jen är att till­han­da­hål­la verk­tyg till dem som vill på­bör­ja sin ve­go­re­sa, men in­te rik­tigt vet hur de ska bör­ja. Den som skri­ver upp sig åtar sig att för­sö­ka äta ani­ma­li­e­fritt i ja­nu­a­ri må­nad.

– Förs­ta året gick över för­vän­tan bra om man ser till de mål vi sat­te upp. Vi ha­de som mål att 5 000 per­so­ner skul­le skri­va upp sig på Ve­ga­nu­ari­bre­vet, och det blev långt över 6000, sä­ger Fran­ce­sca Vil­ches, an­sva­rig för kon­su­ment­frå­gor på Dju­rens Rätt.

De som skrev upp sig på Ve­ga­nu­ari­bre­vet fick ett ut­skick om da­gen un­der he­la må­na­den, full­prop­pa­de med nä­ringstips, lit­te­ra­tur- och film­tips. Och på sön­da­gar fick de en in­köpslis­ta och en mat­se­del för vec­kan.

– Ibland kan det va­ra enkla­re att star­ta ett pro­jekt om du vet bör­jan och slu­tet, me­nar Fran­ce­sca. Det blir li­te mer lättö­ver­skåd­ligt och in­te så över­väl­di­gan­de. Och gör du någon­ting i fy­ra vec­kor så blir det en va­na!

det blir lät­ta­re att FRAN­CE­SCA SÄ­GER ATT slut­fö­ra pro­jek­tet för den som har klart för sig var­för en gör det. Den som vill med­ver­ka för dju­rens skull kan med för­del lä­sa på om dju­ren i in­du­strin in­nan må­na­den bör­jar. Och den som med­ver­kar på grund av kli­ma­tet el­ler häl­san kan lä­sa på om djur­håll­ning­ens på­ver­kan på kli­ma­tet el­ler ani­ma­li­ers in­ver­kan på häl­san.

– Vi äter i ge­nom­snitt runt 15 land­le­van­de djur per år, så det gör stor skill­nad för dju­ren att väl­ja bort ani­ma­li­er. Den kos­ten du väl­jer var­je dag gör verk­li­gen skill­nad, in­te ba­ra för dig själv och kli­ma­tet, ut­an för al­la de här dju­ren som slip­per fö­das upp i djur­in­du­stri­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.