Till nå­gon du vill gå på skogs­pro­me­na­der med

Djurens Rätt - - KULTUR -

Det finns in­te ba­ra tratt­kan­ta­rel­ler i den svens­ka na­tu­ren. I den här här­li­ga, väl­skriv­na och skö­na boken pre­sen­te­ras ett 70-tal oli­ka väx­ter, med ut­för­li­ga re­do­gö­rel­ser för var och en – hur de hit­tas, tilla­gas och de­ras spän­nan­de egen­ska­per.

Dess­utom kom­mer boken med ett plas­tat och slittå­ligt om­slag som hål­ler ihop un­der långa och skönt lång­sam­ma da­gar i sko­gen. Boken pas­sar den som re­dan är hem­ma i sko­gen el­ler den som be­hö­ver en an­led­ning att ta sig ut och upp­täc­ka den svens­ka na­tu­rens skaf­fe­ri. En bra bok att ge till nå­gon du tyc­ker om, och som du öns­kar gå ut på långa skogs­pro­me­na­der till­sam­mans med?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.