Djur­ju­ri­dik på film­du­ken

Djurens Rätt - - AKTIVIST -

Den 2 ok­to­ber vi­sa­de Dju­rens Rätt Gö­te­borg fil­men

Un­loc­king the Cage – en do­ku­men­tär som föl­jer djur­rätt­sad­vo­ka­ten Ste­ven Wi­se och hans teams kamp för att bry­ta ned den ju­ri­dis­ka vägg som skil­jer ic­ke-mänsk­li­ga djur från män­ni­skor.

Film­vis­ning­en var ett sam­ar­be­te mel­lan Dju­rens Rätt och Café Pla­net, en mö­tes­plats för håll­bar­het, och ar­ran­ge­ra­des av PUSH Gö­te­borg och Stu­di­e­främ­jan­det. Ef­ter fil­men hölls en kor­ta­re dis­kus­sion där de med­ver­kan­de fick de­la med sig av si­na re­flek­tio­ner.

För att lä­sa mer om kam­pen för ic­ke-mänsk­li­ga djurs ju­ri­dis­ka rät­tig­he­ter, gå in på www.non­hu­man­rights.org.

Dju­rens Rätts Ce­ci­lia Hell­gren in­tro­du­ce­rar fil­men Un­loc­king the Cage för del­ta­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.