Snabbt men väl­la­gat

Djurens Rätt - - KULTUR -

Se­basti­an Schau­er­mann öpp­na­de för­ra året den förs­ta, en­ligt egen upp­gift, ve­gans­ka snabb­matsked­jan, Ta­ku-ta­ku, som snabbt blev po­pu­lär. Al­la re­cept i boken kan ätas stå­en­de, med hän­der­na el­ler med en gaf­fel el­ler en sked. Schau­er­mann bju­der på opre­ten­tiös mat­lag­ning när den är som bäst. Re­cep­ten i boken är enk­la och lätt­läs­ta, men än­då väl­la­ga­de med en ge­nom­tänkt ba­lans mel­lan salt, sött och surt. Bo­kens lay­out är snygg och re­cep­tens oli­ka mo­ment har tids­an­gi­vel­ser, vil­ket gör det lät­ta­re för tidsop­ti­mis­ten att hål­la sig till verk­lig­he­ten. En okom­pli­ce­rad och in­bju­dan­de bok som in­spi­re­rar med nya spän­nan­de smak­kom­bi­na­tio­ner.

Ti­tel: Ve­gansk snabb­mat – stre­et­food för al­la

För­fat­ta­re: Se­basti­an Schau­er­mann För­lag: Nordsted­ts, 2018

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.