Mat för ma­gen och hjär­nan

Djurens Rätt - - KULTUR -

In­tres­set för mag­bak­te­ri­er blir ba­ra stör­re. Till­sam­mans med fem oli­ka fak­ta­granska­re har So­ki Choi ta­git sig ige­nom 400 ve­ten­skap­li­ga ar­tik­lar om sam­ban­det mel­lan ma­gen och hjär­nan. Nyt­ti­ga fib­rer och bra bak­te­ri­er är grund­ste­nar­na i bå­de kimchin och kam­bu­chan, som ur­sprung­li­gen kom­mer från Ko­rea, vil­ket även är för­fat­ta­rens and­ra hem­land.

Star­ka tarm­bak­te­ri­er spe­lar en vik­tig roll för vårt im­mun­sy­stem, men även för vår psy­kis­ka häl­sa. Som hon skri­ver bor och got­tar det sig 39 bil­jo­ner le­van­de mikro­or­ga­nis­mer i vå­ra tar­mar.

39 000 000 000 000! Fler än an­ta­let stjär­nor i vår ga­lax.

Av bo­kens 200 si­dor är det en­dast 30 si­dor som in­ne­hål­ler re­cept – res­te­ran­de del be­står av ren och skär, men myc­ket in­tres­sant, fak­ta. So­ki Choi har bland an­nat dok­to­re­rat på Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet, gäst­fö­re­läst på Har­vard, ta­git ci­vi­le­ko­nomex­a­men på Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm, och hål­lit sitt eget TED Talk. Boken pas­sar allt­så bäst för nå­gon som är vet­gi­rig och in­te har nå­got emot att ta sig ige­nom myc­ket fak­ta­text. Men man blir bra su­gen på att gö­ra sin egen sy­ra­de kimchi!

Ti­tel: Kimchi och kam­bu­cha: Den nya ve­ten­ska­pen om hur tarm­bak­te­ri­er­na stär­ker din hjär­na För­fat­ta­re: So­ki Choi För­lag: Bon­ni­er fak­ta, 2018

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.