Kak­mons­ter i Helsing­borg

Djurens Rätt - - AKTIVIST -

Dju­rens Rätt Helsing­borg-höganäs var med och ar­ran­ge­ra­de en re­le­a­se­fest för Han­na Berg­ströms kok­bok Nya sor­ters

ka­kor – en bok som ska vi­sa att det går att ba­ka fan­tas­tiskt gott ut­an ägg, mjölk el­ler and­ra ani­ma­lis­ka in­gre­di­en­ser.

Re­le­a­se­fes­ten äg­de rum den 19 sep­tem­ber på Ging­er Häl­so­bar i Helsing­borg. Det sål­des många djur­vän­li­ga böc­ker och be­sö­kar­na fick chan­sen att provsma­ka mass­vis med ani­ma­li­e­fria ka­kor med mum­sigt spän­nan­de sma­ker.

Un­der vin­tern kom­mer lo­kal­or­ga­ni­sa­tio­nen i Helsing­borg-höganäs bland an­nat ar­ran­ge­ra en film­vis­ning av Un­loc­king the Cage den 16 no­vem­ber på bi­o­graf Rö­da Kvarn i Helsing­borg, med ef­ter­föl­jan­de sam­tal om djurs ju­ri­dis­ka sta­tus. Och den 8 de­cem­ber ar­ran­ge­ras in­spi­ra­tions­da­gen Ve­go HBG på Med­bor­gar­sko­lan i Hels­ning­borg, där det blir fö­re­läs­ning­ar, ut­ställ­ning, fi­ka och an­nat skoj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.