Fram­gång & bak­slag

HÄR ÄR DE SE­NAS­TE SEGRARNA OCH NEDERLAGEN I DJURRÄTTSKAMPEN.

Djurens Rätt - - REDAKTION -

61 djur­po­si­ti­va le­da­mö­ter tar plats i riks­da­gen

In­för va­let skic­ka­de Dju­rens Rätt ut en en­kät till al­la som kan­di­de­ra­de till riks­da­gen för nå­got av de åt­ta riks­dags­par­ti­er­na, med frå­gan: ”Kom­mer du som riks­dags­le­da­mot att ar­be­ta för ett stärkt djurskydd?”. Av de som sva­ra­de po­si­tivt på en­kä­ten var det he­la 61 per­so­ner som tog en plats i riks­da­gen! Att så många nu­va­ran­de riks­dags­le­da­mö­ter in­för va­let ut­lo­va­de att de kom­mer ar­be­ta för ett stärkt djurskydd i Sve­ri­ge är myc­ket po­si­tivt – och de­ras löf­te är nå­got som vi na­tur­ligt­vis kom­mer att på­min­na dem om.

Nya bil­der vi­sar åte­ri­gen djur­plå­ge­ri­et bakom par­ma­skin­kan

Par­ma­skin­ka an­ses va­re en de­li­ka­tess och en kva­li­tets­märk­ning, men i mars i år släpp­tes bil­der som vi­sar de ve­der­vär­di­ga för­hål­lan­den som gri­sar­na som föds upp för den­na skin­ka hålls un­der. I sep­tem­ber kun­de den ita­li­ens­ka djur­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Es­se­re Ani­ma­li släp­pa nya fil­mer som åte­ri­gen vi­sar hur des­sa gri­sar be­hand­las. En film, som bland an­nat vi­sar hin­kar ful­la med dö­da gris­kul­ting­ar, hur sju­ka djur ut­sätts för el­stö­tar, och hur gri­sar slås i hu­vu­det med en släg­ga, har re­sul­te­rat i att en po­lis­ut­red­ning för djur­plå­ge­ri har in­letts i Ita­li­en.

Helsing­fors blir först i Fin­land med djur­po­lis

Po­lis­myn­dig­he­ten i Helsing­fors blir den förs­ta i Fin­land som får en en­het som en­bart ska han­te­ra brott mot djur. Helsing­forspo­li­sens djur­skydds­en­het, som allt­så blir den förs­ta i Fin­land, ska bland an­nat ut­re­da och fö­re­byg­ga djur­skydds­brott, fel­ak­tig trans­port av djur, il­le­gal dju­rim­port och jakt­brott. En­he­ten ska ha ett nä­ra sam­ar­be­te med bland an­nat ve­te­ri­nä­rer och djur­or­ga­ni­sa­tio­ner. ”Vi hop­pas att den­na verk­sam­hets­mo­dell i snabb takt ut­vid­gas till he­la lan­det”, kom­men­te­rar Ka­ti Pul­li från Fin­lands djur­skydds­för­e­ning­ars för­bund.

In­te läng­re tillå­tet att av­li­va fris­ka hun­dar och kat­ter i Por­tu­gal

Var­je tim­me av­li­vas en katt el­ler en hund på ett djur­hem i Por­tu­gal. Men nu har myn­dig­he­ter­na be­slu­tat att från och med den 1 ok­to­ber så ska det­ta in­te läng­re va­ra tillå­tet. Av­li­van­det av fris­ka hun­dar el­ler kat­ter har dis­ku­te­rats un­der fle­ra år i Por­tu­gal, och nu har kom­mu­ner­na har getts två år på sig att eta­ble­ra djur­hem och att ta fram ste­ri­li­se­rings- och ad­op­tions­kam­pan­jer som ska mins­ka av­li­van­det av fris­ka djur. För­bu­det har hyl­lats av många och ses som ett vik­tigt steg fram­åt, men har ock­så kri­ti­se­rats för att in­te lö­sa grund­pro­ble­ma­ti­ken med de många hem­lö­sa dju­ren i Por­tu­gal.

Nya ska­kan­de bil­der från let­tis­ka päls­djurs­far­mer

År 2012 och 2014 kun­de djur­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Dzīv­ni­e­ku brīvī­ba från Lett­land släp­pa bil­der som vi­sa­de ett ut­brett djur­plå­ge­ri på let­tis­ka päls­djurs­far­mer. I sep­tem­ber 2018 släpp­te de åte­ri­gen nya bil­der som vi­sar att väl­digt li­te har för­änd­rats. Bå­de de ti­di­ga­re och de nya bil­der­na har vi­sat sju­ka och ska­da­de djur som in­te fått ve­te­ri­när­vård, djur som hålls i för små burar och sak­nar dricks­vat­ten, ly­or ful­la av av­fö­ring och burar där le­van­de djur hålls till­sam­mans med re­dan dö­da djur.

FO­TO: ES­SE­RE ANI­MA­LI

FO­TO: MISTERVLAD/SHUTTERSTOCK

FO­TO: DZĪV­NI­E­KU BRĪVĪ­BA

FO­TO: OLEKSIY MARK/SHUTTERSTOCK

FO­TO: CHRISTOPHER PB/SHUTTERSTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.