Årets Guldråt­ta till Glo­ba­la Gym­na­si­et

Djurens Rätt - - REDAKTION - JU­LIA LUND­GREN

Glo­ba­la gym­na­si­et pri­sa­des för si­na dju­re­tis­ka och håll­ba­ra val i skol­mat­sa­len när årets Guldråt­ta de­la­des ut.

Se­dan 1987 har Dju­rens Rätt de­lat ut Guldråt­tan. Ett pris som till­de­las den el­ler dem som har gjort en sär­skild in­sats för dju­ren un­der året.

2018 års ut­mär­kel­se de­la­des ut med pom­pa och ståt i sam­band med Ve­go­vi­sion i Stock­holm, och mo­ti­ve­ring­en löd:

”Årets Guldråt­ta är var­dags­hjäl­tar i or­dets rät­ta be­mär­kel­se. Var­je dag har de ser­ve­rat mer håll­ba­ra och dju­re­tis­ka mål­ti­der till si­na ele­ver och gått i brä­schen för att bry­ta mot kött­nor­men. Glo­ba­la Gym­na­si­et är en stor käl­la till in­spi­ra­tion för an­nan kom­mu­nal och of­fent­lig verk­sam­het. De vi­sar att för­änd­ring sker tall­rik för tall­rik.” Kökstea­met på Glo­ba­la gym­na­si­et la­gar ba­ra ve­go. Hus­se­in Al­zu­bai­di, Mag­nus Naess, Da­vid Lie­be, Ti­gest Hab­te­se­las­sie, Ha­na Abu­ba­ker Omer och Ma­ria Björk. Car­le­borg.

– Det känns helt fan­tas­tiskt. Det är jät­te­ro­ligt och ger ener­gi till oss att fort­sät­ta vil­ja ut­veck­las och på­ver­ka. Jag tror verk­li­gen att vin­den blå­ser åt rätt håll nu och den här upp­märk­sam­he­ten kan få fler att vå­ga ta språng­et, sä­ger Mag­nus Naess som är kock på sko­lan och ser­ve­rar när­ma­re 700 por­tio­ner ve­ge­ta­risk kost var­je dag.

Det ser­ve­ras om­kring tre mil­jo­ner mål­ti­der i sko­la, vård och om­sorg var­je dag runt om i lan­det. Glo­ba­la Gym­na­si­et har ve­go som hu­vud­al­ter­na­tiv för si­na ele­ver och är där­med en fö­re­bild för of­fent­lig verk­sam­het, me­nar Dju­rens Rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.