STOPP FOR IP ON­LY! SKARPNING KRAVS!

En­kö­pings kom­mun an­ser att fö­re­ta­get skött ned­grä­van­det av fi­ber för då­ligt.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - News - Da­ni­el Sjö­berg

Det var i som­ras som kom­mu­nen och fö­re­ta­get IP On­ly slog på sto­ra trum­man in­för fi­ber­ut­bygg­na­den i kom­mu­nen.

– Enköping är en av de kom­mu­ner som har ta­git ett kliv upp­åt, snart är man fi­ber­tä­tast i Sve­ri­ge, sa Mats Olof­son, se­ni­or stra­teg på IPOn­ly, till Ena-Hå­bo Tid­ning­en då.

Det skul­le grä­vas ned fi­ber på en sträc­ka som i stort sett mot­sva­ra­de av­stån­det mel­lan Enköping och Pa­ris. Ett enormt ar­be­te gi­vet­vis och det fanns far­hå­gor, men från kom­mu­nen kom lug­nan­de be­sked.

– För vi får en del kri­tik när det gäl­ler att man har grävt och in­te täckt igen or­dent­ligt. En­kö­pings­bor­na ska kän­na att vi har per­so­nal som kon­ti­nu­er­ligt träf­far fö­re­ta­get för att re­so­ne­ra om att sä­ker­stäl­la att vi är nöj­da med re­sul­ta­tet vi får. In­te ba­ra att vi får vårt fi­ber ut­an ock­så att vi ser till att byg­ga ett sam­häl­le. Den di­a­lo­gen har vi, sa kom­mu­nal­rå­det He­le­na Proos (S) då.

Men kla­gomå­len har ström­mat in.

– Ja, vi har fått till oss dem och läst dem. Vi har all­tid skic­kat de vi­da­re till IP On­ly ef­ter en över­ens­kom­mel­se om att det är de som ska få kla­gomå­len, sä­ger Gu­nil­la Eksudd, park- och ga­tu­chef på En­kö­pings kom­mun.

– IP On­ly har haft mö­ten där de har bju­dit in pre­sum­ti­va kun­der och be­rät­tat att det är de som ska ha kla­gomå­len. Se­dan är det all­tid lät­ta­re att kom­ma i kon­takt med kom­mu­nen och det är li­te bra för oss för då får vi koll på vad som sker och hän­der.

Kom­mu­nen har dess­utom haft en be­sikt­nings­man an­ställd vars upp­gift det va­rit att kon­trol­le­ra hur ar­be­tet fort­skri­der.

– Vik­ti­gast nu är att åter­ställ­nings­ar­be­tet blir hund­ra pro­cent bra, och när vi sä­ger hund­ra pro­cent så me­nar vi det, och det är kra­vet vi har på vå­ra un­der­le­ve­ran­tö­rer. Vi hål­ler med kom­mu­nen. Vi tyc­ker att det här är ett bra be­slut. Vi har kla­ra rikt­lin­jer. Un­de­rent­re­penö­ren har in­te hål­lit det, sä­ger Niclas Karn­hill, me­di­e­kon­takt på IPOn­ly.

Åter­ställ­ning snart

Un­der­le­ve­ran­tö­ren pre­sen­te­ra­de en hand­lings­plan för kom­mu­nen den and­ra vec­kan i sep­tem­ber.

– Den höll de till en bör­jan jät­te­bra, men se­dan in­träf­fa­de det li­te oli­ka sa­ker som gjor­de att det för­sköts och då fick jag ta be­slu­tet att stop­pa, sä­ger Gu­nil­la Eksudd.

– Vi får ju själv­klart tro på det de sä­ger. De har va­rit duk­ti­ga i and­ra om­rå­den och även i Enköping på vis­sa om­rå­den. Så vi tror på hand­lings­pla­nen. Al­la kan gö­ra fel, men man mås­te lä­ra sig av si­na miss­tag, sä­ger Niclas Karn­hill Hur ser tids­pla­nen ut nu? – In­om de när­mas­te tre vec­kor­na ska åter­ställ­ning ha skett på ett hund­ra­pro­cen­tigt sätt.

Vik­ti­gast nu är att åter­ställ­nings­ar­be­tet blir hund­ra pro­cent bra, och när vi sä­ger hund­ra pro­cent så me­nar vi det.

DÅ­LIGT. IP On­ly har in­te skött gräv-och åter­ställ­nings­ar­be­tet på ett bra sätt, tyc­ker En­kö­pings kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.