Ovan­lig ron­dellde­ko­ra­tion blev snackis

Här är den. Vec­kans snackis i Enköping. Ron­dell­to­an.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - News - Text och fo­to: Da­ni­el Sjö­berg

F ram­för skift­nyc­keln står den. I ron­del­len. Syn­lig för al­la som kom­mer från till ex­em­pel E18 el­ler riks­väg 70 på väg in mot Enköping. En to­a­lett. Och bred­vid en skylt med en tyd­lig upp­ma­ning. Spo­la in­te ner ser­vet­ter i to­a­let­ten.

– Det var FN:s världs­to­a­lett­dag den 19 no­vem­ber. Det är en dag för att upp­märk­sam­ma sa­ni­tets­frå­gor i värl­den. Vi har det ju gans­ka bra här i Sve­ri­ge, men det finns myc­ket skräp som egent­li­gen hör hem­ma i pap­pers­kor­gen som ham­nar i to­a­let­ten. Det or­sa­kar stopp och över­sväm­ning­ar. Dels hos pri­vat­per­so­ner gi­vet­vis, men även på an­lägg­ning­ar­na som tar emot av­lopps­vatt­net, sä­ger Ma­ri­ka Hans­son.

Främst hand­lar det om pap­per som ham­nar i to­a­lett­sto­len.

– Våt­ser­vet­ter, pap­pers­hand­du­kar och hus­hålls­pap­per är gans­ka van­ligt. De har and­ra egen­ska­per än to­a­lett­pap­per som är gjort för att lö­sas upp i to­a­let­ten.

Ron­dell­to­a­let­ter­na blev nå­got av vec­kans snackis i Enköping när Ena-Hå­bo Tid­ning­en skrev om det.

”Ha­ha, jag trod­de att det var nå­gon som skäm­ta­de”, som en lä­sa­re kon­sta­te­ra­de. ”Ute­dass?” frå­ga­de en an­nan. Ron­dell­to­a­let­ter­na har stått ut­ställ­da i Enköping ti­di­ga­re och det är in­te omöj­ligt att de åter­kom­mer. På VA-av­del­ning­en an­ser man att det är ett bra sätt att upp­märk­sam­ma en vik­tig frå­ga. I Sve­ri­ge be­räk­nas det att det spo­las ner un­ge­fär tre och ett halvt ki­lo skräp per per­son.

– Det finns även en film på Fa­ce­book, om vad som hän­der med det här våt­star­ka pap­pe­ret, sä­ger Ma­ri­ka Hans­son.

Det är en dag för att upp­märk­sam­ma sa­ni­tets­frå­gor i värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.