Fär­re ny­an­län­da nästa år

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - News - Da­ni­el Sjö­berg

Enköping tog emot 129 ny­an­län­da un­der 2017. 2018 sjun­ker siff­ran re­jält.

– Jag tyc­ker ge­ne­rellt att det har fun­ge­rat myc­ket bra här, sä­ger in­teg­ra­tions­en­he­tens sam­ord­na­re Le­na Örn.

Un­der 2017 var det be­stämt att Enköping skul­le ta emot 167 per­so­ner. En siff­ra som se­dan re­vi­de­ra­des un­der årets gång.

– Det blev 123 per­so­ner. El­ler egent­li­gen 129 per­so­ner. Det kom­mer all­tid li­te ex­tra. Nå­gon har va­rit gra­vid och fött pre­cis när de har an­länt till ex­em­pel, sä­ger Le­na Örn som kan se till­ba­ka på ett år då det trots ett stort tryck har fun­ge­rat bra i Enköping.

– Vi pla­ce­ra­de vår sista fa­milj i ok­to­ber så vi lig­ger fak­tiskt fö­re i tids­pla­nen.

Den främs­ta an­led­ning­en till att Enköping har lyc­kats så väl är, en­ligt Le­na Örn, sa­m­ar­be­tet med En­kö­pings Hy­res­bo­stä­der (EHB).

– Tack va­re den över­ens­kom­mel­sen som kom­mu­nen har gjort med EHB har vi de ny­an­län­da kun­nat få första­hands­kon­trakt och vi har kun­nat pla­ce­ra ut de an­vi­sa­de med sprid­ning vil­ket un­der­lät­tar in­teg­ra­tio­nen. Dess­utom har vi in­te be­hövt byg­ga mo­dul­hus, ha bo­en­de på ho­tell el­ler and­ra lös­ning­ar vil­ket har spa­rat myc­ket peng­ar för kom­mu­nen.

– Fak­tum är att det har fun­ge­rat så bra här att vi har haft per­so­nal som be­sökt and­ra kom­mu­ner för att be­rät­ta om hur vi job­bar.

Nästa år sjun­ker siff­ran med an­vi­sa­de från 140 123

Det vi vet är att an­ta­let kvot­flyk­ting­ar kom­mer att öka.

till 80. Det be­hö­ver dock in­te nöd­vän­digt­vis be­ty­da att ar­bets­bör­dan för in­teg­ra­tions­en­he­ten sjun­ker, sä­ger Le­na Örn.

– Det vi vet är att an­de­len kvot­flyk­ting­ar kom­mer att öka. I år har man an­vi­sat 3 500 kvot­flyk­ting­ar, nästa år blir den siff­ran 5 000. Kvot­flyk­ting­ar krä­ver myc­ket mer jobb. De sit­ter in­te på ett an­lägg­nings­bo­en­de in­nan de kom­mer hit ut­an an­län­der di­rekt till kom­mu­nen från ett flyk­ting­lä­ger nå­gon­stans i värl­den. De pra­tar in­te språ­ket, har in­te någ­ra pap­per el­ler bank­kon­ton och så vi­da­re. Det krä­ver en hel del myc­ket mer ar­be­te. Det är svårt att sä­ga hur många kvot­flyk­ting­ar det blir. Kanske går det på ett ut.

– Kvot­flyk­ting­ar­na in­går i de här 80. Vi vet in­te alls hur det kom­mer att se ut rent pro­cen­tu­ellt. Vi vän­tar på års­pla­ne­ring­en, men det finns ing­en fak­ta att ta del av just nu. När Vi får an­vis­nings­be­slut och bo­sätt­nings­un­der­lag från Mi­gra­tions­ver­ket har vi två må­na­der på oss att ta emot per­so­ner­na i kom­mu­nen. Le­na Örn hop­pas än­då att den mins­ka­de siff­ran ska in­ne­bä­ra att mi­gra­tions­en­he­ten kan va­ra än mer ak­tiv för att hjäl­pa de ny­an­län­da att kom­ma in i sam­häl­let på ett smi­digt sätt.

– Kanske att vi kom­mer kun­na job­ba mer kring fa­mil­jer­na, sä­ger hon.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FÄR­RE AN­VI­SA­DE. Enköping ska nästa år ta emot 80 ny­an­län­da un­der 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.