P-bö­ter för ele­ver på mo­ped

Många ele­ver på gym­na­si­et tar an­ting­en bil el­ler mo­ped till sko­lan. Fle­ra av dem har fått en oupp­skat­tad över­rask­ning: par­ke­rings­bö­ter.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - News - Em­ma Yt­ter­bom

ENKÖPING Istäl­let för att ta bus­sen väl­jer många ele­ver ett smi­di­ga­re och mer flex­i­belt trans­port­me­del, allt­så mo­pe­den. De par­ke­rar då, för­stås, i när­he­ten av sko­lan.

Det­ta är nå­got som har gett tris­ta kon­se­kven­ser för vis­sa.

Gabri­el Ho­lén, års­kurs 2 på tek­nik­pro­gram­met på Wes­terlun­ska­gym­na­si­et fick en mind­re trev­lig upp­le­vel­se då han möt­te en bö­teslapp på mo­pe­den ef­ter sko­lans slut.

”Finns inga ru­tor”

Men det är in­te själ­va bo­ten som stör, be­rät­tar han, ut­an själ­va lös­ning­en på par­ke­ring­ar.

– Det är skyl­tat men det finns inga ru­tor, sä­ger han. Då går det in­te att se var man ska stå vil­ket som sagt kan le­da till bö­ter.

Just nu har Wes­terlunds­kas par­ke­ring par­ke­rings­hän­vis­nings­skyl­tar samt av­grän­san­de räc­ken som står sam­la­de på en plats där vis­sa är hal­va och and­ra he­la. Det finns dock inga par­ke­rings­ru­tor som bi­lar­na och mo­pe­der­na kan för­hål­la sig till.

– Det är pin­samt att kol­la ut, sä­ger Gabri­el Ho­lén.

Mås­te flyt­ta of­ta

I stäl­let väl­jer många ele­ver att stäl­la sig på id­rotts­hu­sets par­ke­ring, men det­ta har ge­ne­re­rat många bö­ter då man mås­te flyt­ta sitt for­don var tred­je tim­ma.

– Även om par­ke­ring­en är nä­ra så blir det än­då en bit att gå, kon­sta­te­rar Gabri­el.

Han väl­jer hell­re sko­lans par­ke­ring då han be­skri­ver att det känns tryg­ga­re att ha mo­pe­den nä­ra sig.

Det­ta di­lem­ma är nå­got som Gabri­el be­rät­tar att han och fle­ra ele­ver un­der en läng­re tid har ta­git upp med rek­to­rer­na på Wes­terlunds­ka gym­na­si­et. Men ingen­ting har hänt se­dan dess. Gabri­el Ho­lén sä­ger att han in­te har nå­gon aning om vad de ska gö­ra för att få sko­lan att lyss­na.

– Vi ele­ver har gjort det vi kan. Nu lig­ger det i skol­led­ning­ens hän­der, kon­sta­te­rar han.

”Har lyft frå­gan”

Jen­ny Fred­riks­son som är pro­gram­rek­tor för eko­no­mi­pro­gram­met på sko­lan be­rät­tar att kla­go­mål kom­mer till dem från skol­rå­det el­ler en­skil­da ele­ver och att de se­na­re skic­kar des­sa kla­go­mål vi­da­re till kom­mu­nens an­sva­ri­ga.

– Vi har lyft frå­gan hos fas­tig­hets­för­valt­ning­en, skri­ver Fred­riks­son.

Bol­len lig­ger hos fas­tig­het nu, tilläg­ger Ma­rié Karl­ström.

Ma­jo­ri­te­ten av ele­ver­na på Wes­terlunds­ka gym­na­si­et vill se en fram­ti­da struk­tu­re­rad par­ke­ring där ini­ti­a­ti­vet kom­mer från bå­de lä­ra­re och ele­ver.

– Det finns ing­en tve­kan om att par­ke­ring­en har po­ten­ti­al om den ba­ra skul­le fix­as till, kon­sta­te­rar Gabri­el Ho­lén.

”Mås­te kun­na lö­sas”

Ma­rié Karl­ström (S) är ord­fö­ran­de i ut­bild­nings­nämn­den, som bland an­nat an­sva­rar för gym­na­si­et. Hon sä­ger:

– Jag är in­te in­satt i frå­gan, men det lå­ter kons­tigt, det lå­ter ju som nå­got som mås­te kun­na lö­sas, sä­ger hon. För­står du ele­ver­nas upp­rörd­het? – Ab­so­lut, det gör jag verk­li­gen, att få p-bö­ter när man tyc­ker sig ha gjort rätt är ald­rig kul och man ska ju kun­na ta mo­pe­den till sko­lan ut­an att ris­ke­ra p-bö­ter när man är på lek­tion.

Vi ele­ver har gjort det vi kan. Nu lig­ger det i skol­led­ning­ens hän­der.

FO­TO: BENGT JO­HANS­SON

SVÅRT. Det är in­te lätt för ele­ver på Wes­terlunds­ka att ve­ta var de ska par­ke­ra si­na mo­pe­der.

FO­TO: MOSTPHOTOS

GUL LAPP. Det är dyrt med p-bö­ter, även små sum­mor kan va­ra sto­ra för sko­le­le­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.