Wes­terlunds­ka ut­ö­kas med pa­vil­jong­er

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Det rå­der plats­brist på Wes­terlunds­ka gym­na­si­et. Fram­förallt är det ele­van­ta­let in­om eko­no­mi- och tek­nis­ka pro­gram­met som ökat. Kom­mu­nen vill sam­ti­digt att ele­ver från En­kö­ping ska stu­de­ra på gym­na­si­et i En­kö­ping. En ek­va­tion som är svår att få gå ihop. Gym­na­si­et be­hö­ver fler elev­plat­ser. För att lö­sa pro­ble­met till­fäl­ligt kom­mer pa­vil­jong­er att stäl­las upp in­till gym­na­si­ets hu­vud­bygg­nad. Des­sa kom­mer att ha plats för fy­ra gym­na­si­e­klas­ser. I ju­li må­nad be­räk­nas pa­vil­jong­er­na va­ra kla­ra att tas i bruk.

FO­TO: MOST PHOTOS

STU­DENT. Wes­terlunds­ka gym­na­si­et byggs ut med pa­vil­jong­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.