Drygt 18 mil­jo­ner mer till sko­la och so­ci­al­nämn­den

Skol­nämn­den och so­ci­al­nämn­den får yt­ter­li­ga­re mil­jo­ner till si­na drifts­bud­ge­tar.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter - Fredrik Gustafsson

Un­der de­cem­ber må­nad gjor­des en ge­nom­gång av det eko­no­mis­ka lä­get i En­kö­pings kom­mun, där bland an­nat verk­sam­he­ter­nas kost­na­der, skat­tein­täk­ter, ge­ne­rel­la- och rik­ta­de stats­bi­drag har be­dömts.

Och det blev en po­si­tiv över­rask­ning för kom­mu­nen.

Störst för­änd­ring märks fram­förallt i re­sul­ta­tet av Sta­tens kom­mu­ner och lands­tings (SKL) pro­gnos för in­täk­ter från skat­ter, ge­ne­rel­la bi­drag och ut­jäm­ning. Den vi­sar att kom­mu­nen får 13,2 mil­jo­ner kro­nor mer än bud­ge­te­rat. Det finns även ett nytt bi­drag till att mins­ka ar­bets­lös­he­ten i kom­mu­nen, ett bi­drag på 1,8 mil­jo­ner kro­nor.

– Fram­för allt hand­lar det om öka­de stats­bi­drag, och vi är fler in­vå­na­re än vad vi ha­de pro­gno­sti­se­rat när vi tog bud­ge­ten, vi är 60 fler än be­räk­nat, sä­ger fi­nans­kom­mu­nal­rå­det He­le­na Proos (S).

Nu görs en bud­getre­vi­de­ring. So­ci­al­nämn­den, som med­de­lat att de haft stör­re bud­get­be­hov än vad de fått till­de­lat, kom­mer att få 9,2 mil­jo­ner ex­tra till sin bud­get.

Dess­utom får Skol­nämn­den yt­ter­li­ga­re nio mil­jo­ner kro­nor till sin bud­get 2018.

– Skol­nämn­den får kom­pen­sa­tion för hy­ran för Munksunds­sko­lan, som in­te var med i de­ras bud­getram från bör­jan. De kom­mer att få be­ta­la hy­ra för tio må­na­der. De får hy­res­kom­pen­sa­tion för de tio må­na­der­na, vil­ket är nio mil­jo­ner kro­nor, sä­ger He­le­na Proos.

En­kö­pings to­ta­la drifts­bud­get för 2018 är 2 422 000 000 kro­nor.

FO­TO: MOSTPHOTOS/ROLAND MAG­NUS­SON

PENG­AR. Skol­nämn­den och so­ci­al­nämn­den yt­ter­li­ga­re 18 mil­jo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.