Låt ”Nya Kal­marsand” va­ra grönt

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Tyck Om! - Hå­kan Nihl­man Ord­fö­ran­de i Hå­bo Na­tur­skydds­för­e­ning

En­ligt gäl­lan­de för­slag till Över­sikts­plan ”Hå­bo en kom­mun för fram­ti­den” så fö­reslås att sko­gen ös­ter om Kal­marsand huggs ned och att om­rå­det be­byggs med bo­stä­der på läng­re sikt.

Vi an­ser det­ta för­slag va­ra då­ligt. Kon­se­kven­sen blir att de bo­en­de i Kal­marsand­s­om­rå­det då blir helt ut­an när­ströv­om­rå­de om det­ta för­slag blir verk­lig­het.

Om­rå­det sak­nar dess­utom go­da kol­lek­tiv­tra­fik­för­ut­sätt­ning­ar. Av­stån­det till Bålsta cent­rum är 2 á 3 kilo­me­ter. finns fram­tag­na för om­rå­det mel­lan järn­vä­gen och Stock­holms­vä­gen, mel­lan Re­se­cent­rum och Kal­mar Livs blir verk­lig­het för att till­go­do­se be­ho­vet av nya bo­stä­der och att Bål­stas pe­ri­fe­ra de­lar be­hålls som grön­om­rå­den.

Vill du ha kvar sko­gen ös­ter om Kal­marsand så tyck till om det­ta när det om­ar­be­ta­de för­sla­get till Över­sikts­plan ställs ut för syn­punk­ter från all­män­he­ten för­som­ma­ren 2018.

FO­TO: SVENS­KA AERO-BIL­DER

GRÖNT. Låt Kal­marsand för­bli grönt, skri­ver Hå­bo Na­tur­skydds­för­e­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.