En stads­del blir till

Älv­dan­sen blir En­kö­pings nya stads­del. På ba­ra någ­ra år ska fle­ra hund­ra bo­stä­der byg­gas i om­rå­det. Det här byggs just nu.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fredrik Gustafsson

Vi såg det ske på Gröngarn och se­nast i Åkers­berg. Äng­ar där hund­ra­tals En­kö­pings­bor nu ställt si­na säng­ar. Nu är det dags igen.

Nu hål­ler En­kö­pings näs­ta stads­del på att växa fram, kal­lad Älv­dan­sen, mel­lan re­se­cent­rum och re­ge­men­tet.

Re­dan i år kom­mer ett nytt äldre­bo­en­de att va­ra fär­digt att in­vi­gas i om­rå­det. Där­ef­ter pla­ne­rar fö­re­ta­get bakom äldre­bo­en­det, Hem­sö, att byg­ga en för­sko­la. Äldre­bo­en­det Villa Idun om­fat­tar 54 lä­gen­he­ter som för­de­lar sig på tre vå­ning­ar på to­talt 4 300 kvadrat­me­ter.

Och det kom­mer nog be-

hö­vas. To­talt är det sex oli­ka bygg­her­rar som fått mar­kan­vis­ning­ar i om­rå­det för att byg­ga lä­gen­he­ter och som re­dan nämnt äldre­bo­en­de och för­sko­la.

Fle­ra hund­ra lä­gen­he­ter

Men det kom­mer att drö­ja in­nan om­rå­det är helt ut­byggt.

Sve­a­fas­tig­he­ter Bo­stad byg­ger två fler­bo­stads­hus med sam­man­lagt 100 hy­reslä­gen­he­ter. Bo­stä­der­na be­räk­nas va­ra kla­ra 2019. Fö­re­ta­get kom­mer där­ef­ter att byg­ga yt­ter­li­ga­re 200 hy­res­rät­ter som be­räk­nas va­ra kla­ra 2020.

Fö­re­ta­get Stads­ut­veck­ling kom­mer i sam­ar­be­te med stif­tel­sen MHS Bo­stä­der byg­ga bo­stä­der på hal­va de­len av kvar­te­ret. Un­der 2019 be­räk­nas 100 hy­res­bo­stä­der att va­ra kla­ra.

Dess­utom pla­ne­rar En­kö­pings Hy­res­bo­stä­der att byg­ga 150 hy­reslä­gen­he­ter i kvar­te­ret som kom­mer att kal­las för Van­hem. Kvar­te­ret be­räk­nas va­ra klart 2021.

I kvar­te­ret Al­f­hem som kom­mer att lig­ga i om­rå­dets syd­väst­ra del pla­ne­rar fö­re­ta­get Ro­sewood De­ve­lop­ment AB att byg­ga 170 hy­reslä­gen­he­ter.

Det finns in­te nå­got da­tum satt än­nu för när kvar­te­ret ska va­ra klart.

Även bo­stads­rät­ter

I kvar­te­ret Sjö­sa­len pla­ne­rar fö­re­ta­get Vei­dekke bo­stad AB att byg­ga radhus med bo­stads­rät­ter.

Kvar­te­ret be­räk­nas va­ra klart år 2020.

FO­TO: FREDRIK GUSTAFSSON

ÄLV­DAN­SEN. En­kö­ping nya bo­stads­om­rå­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.