Works­hops ska le­da till po­li­tisk sam­syn

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

Stattom­ten, Jo­ar Blå, Kul­tur­sko­la och kom­mun­hus. En­kö­pings kom­mun står in­för en rad kost­sam­ma pro­jekt.

Nu sam­man­kal­lar Plex-ut­skot­tets ord­fö­ran­de An­ders Wik­man (NE) och ut­skot­tets vice ord­fö­ran­de Ing­var Smed­lund (M) till en works­hop för att nå en så bred po­li­tisk sam­syn som möj­ligt in­för de kom­man­de pro­jek­ten.

Works­hops ska äga rum i sam­band med plex-ut­skot­tets sam­man­trä­den un­der vå­ren 2018. In­bjud­na del­ta­ga­re är ut­skot­tets or­di­na­rie le­da­mö­ter, samt två re­pre­sen­tan­ter från Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na och Li­be­ra­ler­na som in­te finns re­pre­sen­te­ra­de i ut­skot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.