Låt egen­fö­re­ta­ga­re gö­ra av­drag för frisk­vård

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Tyck Om! - So­fia Jarl, För­bunds­ord­fö­ran­de Cen­ter­kvin­nor­na Mo­ni­ca Hall­gren, Di­strikts­ord­fö­ran­de Cen­ter­kvin­nor­na i Uppsa­la län An­na-Ka­rin Wet­ter­ström, Av­del­nings­ord­fö­ran­de En­kö­pings­byg­dens Cen­ter­kvin­nor

Var tred­je kvin­na kän­ner sig of­ta el­ler all­tid stres­sad på job­bet. Många bran­scher där kvin­nor ver­kar som egen­fö­re­ta­ga­re är fy­siskt och psy­kiskt på­fres­tan­de. Ax­lar som vär­ker, stress som or­sa­kar magont, hu­vud­värk som be­grän­sar ork och ar­bets­gläd­je.

De sjuk­skriv­na kvin­nor­na är i dag näs­tan dub­belt så många som de sjuk­skriv­na män­nen och den ne­ga­ti­va tren­den hål­ler i sig. Sam­ti­digt är det be­lagt att fy­sisk ak­ti­vi­tet främ­jar häl­san, hjäl­per män­ni­skor att bätt­re han­te­ra stress och kan bi­dra till att mins­ka ris­ken för sjuk­skriv­ning och sjuk­från­va­ro.

Kvin­nor väl­jer mer of­ta än män egen fir­ma som fö­re­tags­form. Det hand­lar om hund­ra­tu­sen­tals fri­sö­rer, kon­sul­ter, sjuk­gym­nas­ter osv. Till skill­nad från and­ra fö­re­tags­for­mer får des­sa fö­re­ta­ga­re in­te gö­ra av­drag för frisk­vård.

Nej, de med en­skild fir­ma mås­te bli sju­ka först – el­ler få fy­sisk ak­ti­vi­tet ut­skri­vet på re­cept av en lä­ka­re. För många straf­far det sig att gö­ra re­san från ar­bets­ta­ga­re till ar­bets­gi­va­re. Det tyc­ker vi är ga­let och otidsen­ligt!

Cen­ter­kvin­nor­na an­ser att även de som dri­ver egen fir­ma bor­de ha rätt att få gö­ra av­drag för frisk­vård. Den skat­te­be­fri­a­de per­so­nal­vårds­för­må­nen mot­sva­rar idag kost­na­den för ett års­kort på gym och bor­de in­te ba­ra be­trak­tas som en för­mån ut­an även som en in­ve­ste­ring – för lång­sik­tigt håll­bart fö­re­ta­gan­de i he­la lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.