Sport­lovs­pla­ner för fa­mil­jen

Land­hoc­key, ani­me­ra i le­ra el­ler gå på vin­ter­fes­ti­val? Det här kan du hit­ta på un­der sport­lo­vet.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Sidan 1 - Fredrik Gustafs­son

Det har bli­vit dags för sport­lov, och det finns en hel del att roa sig med un­der vec­kan.

Un­der tors­da­gen och fre­da­gen ar­ran­ge­ras en Vin­ter­fes­ti­val på Väs­ter­ledstorg. Det är and­ra året i följd som fes­ti­va­len äger rum. Och pre­cis som för­ra året är det snö som står i fokus.

– Vi kom­mer att byg­ga snö­skulp­tu­rer, snön tar vi från Ena­val­len, sä­ger Klas Häl­ler­strand, kul­tur­ut­veck­la­re på En­kö­pings kom­mun och tilläg­ger:

– Vi gjor­de det här för förs­ta gång­en i fjol. Ock­så då på Väs­ter­ledstorg. Det blev myc­ket upp­skat­tat.

Vin­ter och snö i fokus, men när Vin­ter­fes­ti­va­len ska av­slu­tas på fre­dags­kväl­len höjs vär­men.

– En spra­kan­de eldshow i gränslandet mel­lan dans, konst och ma­gi med upp­sa­lagrup­pen Il­lu­mi­na, sä­ger Häl­ler­strand.

Men det he­ter ju trots allt ”sport­lov”. Söd­ra Tr­ögds Skytte­gil­le bju­der in all­män­he­ten till Veck­holms luft­va­pen­hall un­der tis­dags- och ons­dags­kväl­len, för att tes­ta på skyt­te.

Örsunds­bro sport­klubb an­ord­nar pro­va-på-da­gar i Örsunds­bro sport­hall un­der vec­kan med start på mån­dag den 19 februari. Och på sche­mat står land­hoc­key.

För barn mel­lan åt­ta och tolv år ar­ran­ge­ras en ani­ma­tions­verk­stad på bib­li­o­te­ket i En­kö­ping un­der ons­da­gen mel­lan 13.00 och 15.00.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SNÖ. Skulp­te­ra i snö på Vin­ter­fes­ti­val på Väs­ter­le­den, el­ler tes­ta luft­pi­stol un­der sport­lo­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.