ING­EN ORO – TROTS OVISS FRAM­TID FÖR STJÄRNKÖP

Johan Lind­blom tar över Stjärnköp En av En­kö­pings mest an­ri­ka mat­bu­ti­ker, Ica Stjärnköp har ny äga­re; En­kö­pings­bon Johan Lind­blom. Han ser en ljus fram­tid, trots oviss­he­ten om Stjärn­köps va­ra el­ler ic­ke va­ra i kon­cer­nens eta­ble­rings­plan för En­kö­ping.

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Front Page - Fred­rik Gustafs­son

Johan Lind­blom tar över en av En­kö­pings mest an­ri­ka bu­ti­ker. ”Vill be­hål­la fa­mil­jä­ra käns­lan”.

Re­dan i mars 2017 skrev vi om ett ihär­digt ryk­te som sä­ger att Ica Väs­ter­hal­len och Ica Stjärnköp ska slås sam­man och bli ett Ica Kvan­tum, i nu­va­ran­de Bil­va­lets lo­ka­ler, på Dok­tor Wes­terlunds Ga­ta 15, som för ett år sedan köp­tes upp av Ica Fas­tig­he­ter.

På Icas hu­vud­kon­tor är det loc­ket på:

”De­talj­pla­nen kring eta­ble­ring­en i En­kö­ping är än­nu in­te klar, vil­ket be­ty­der att det in­te finns så myc­ket att sä­ga i dags­lä­get” skri­ver Icas press­tjänst i ett mejl till tid­ning­en.

Och med­de­lar sam­ti­digt att de gär­na be­rät­tar mer om si­na pla­ner när be­slut är ta­get, vil­ket de tror sker fram­åt som­ma­ren.

En­kö­pings­bon Johan Lind­blom, har ny­li­gen ta­git över Ica Stjärnköp i En­kö­ping, ef­ter and­ra jobb in­om Ica-kon­cer­nen.

– Det här är den ni­on­de Ica-bu­ti­ken jag job­bar i, sä­ger han och tilläg­ger:

– När jag var li­ten drev pap­pa Ica-bu­ti­ken i Fjärd­hund­ra, där vi bod­de. Så jag är upp­vux­en in­om kon­cer­nen skul­le man kun­na sä­ga, sä­ger han med ett le­en­de.

”Ta hand om vår bu­tik”

Ica Stjärnköp är en an­rik mat­bu­tik som fun­nits i ge­ne­ra­tio­ner. Och med det kom­mer an­svar. Det har Johan re­dan fått kän­na på.

– Jag har fått ett väl­digt varmt väl­kom­nan­de från vå­ra stam­mi­sar. Det har kom­mit fram kun­der som sagt att ”nu tar du hand om vår bu­tik”. Det går in­te att kom­ma in och gö­ra hursom­helst här el­ler, be­rät­tar han.

Johan tar över bu­ti­ken ef­ter sin nam­ne Johan Karls­son som drev bu­ti­ken i fle­ra år, och som var fast be­slu­ten om att Stjärnköp skul­le lig­ga kvar där de lig­ger i dag, på Öst­ra Ring­ga­tan. Trots kon­cern­led­ning­ens köp av fas­tig­he­ten på Dok­tor Wes­terlunds ga­ta. Hur ser du på Stjärn­köps fram­tid?

– Jag le­ver i dag och det är full fart och jag har ing­en oro för fram­ti­den. I dags­lä­get vet jag in­te myc­ket mer än vad som skri­vits i me­dia. Jag vet in­te hur det blir med det nya, kanske blir vi kvar, kanske läggs vi ned. Men oav­sett är det ing­et som kom­mer att ske över en natt, sä­ger Johan Lind­blom och tilläg­ger:

– Mitt fo­kus lig­ger nu på att be­hål­la den fa­mil­jä­ra käns­lan som finns i den här bu­ti­ken, sam­ti­digt som jag vill sät­ta min prä­gel på den gi­vet­vis och gö­ra den än­nu bätt­re. Flyt­ta li­te hyll­skepp och se över sor­ti­men­tet. Men någ­ra stör­re för­änd­ring­ar blir det in­te, det fun­ge­rar ju som det är.

För­sik­ti­ga­re in­ve­ste­ring­ar

Men den ovis­sa fram­ti­den har ett pris, i al­la fall kort­sik­tigt.

– Det en­da i det, är att jag in­te vå­gar gö­ra någ­ra jät­testo­ra eko­no­mis­ka in­ve­ste­ring­ar. Ha­de jag sett en obe­grän­sad fram­tid här, ha­de man ju kun­nat gö­ra det, sä­ger Lind­blom.

Mitt fo­kus lig­ger nu på att be­hål­la den fa­mil­jä­ra käns­lan som finns i den här bu­ti­ken.

NY INRIKTNING. Bil­va­lets lo­ka­ler på Dr Wes­terlunds ga­ta är sål­da. Här kan det bli Ica-bu­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.