Här finns lan­dets dy­ras­te ga­tor

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Hemma -

I en ny un­der­sök­ning från Boo­li har man ta­git re­da på vil­ka ga­tor i Sve­ri­ge där dy­ras­te bo­stä­der­na finns. Man har grans­kat al­la bo­stads­an­non­ser och lag­far­ter från det gång­na året och fått fram ett re­sul­tat.

Ga­tor med minst tre för­sälj­ning­ar un­der året finns re­pre­sen­te­ra­de i sta­tisti­ken och slut­sat­sen re­do­vi­sas i en lis­ta för lä­gen­he­ter och en för vil­lor. Att de dy­ras­te bo­stä­der­na finns i Stock­holms­om­rå­det är knap­past över­ras­kan­de, men att al­la tio av Sve­ri­ges dy­ras­te lä­gen­he­ter lig­ger på Ös­ter­malm kan nog över­ras­ka vis­sa.

Av al­la bo­stads­rät­ter där är Strand­vä­gen dy­rast. På sam­ma lis­ta för vil­lor vin­ner Li­din­gö med fy­ra av tio pla­ce­ring­ar och där finns dy­ras­te bo­stä­der­na på Kvarn­vä­gen i Nac­ka.

Al­la ga­tor­na som top­par lis­tor­na finns i Stock­holm med om­nejd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.