Allt fler blir av med kor­tet

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Motor -

Kör­kort­så­ter­kal­lel­ser­na öka­de un­der 2017 jäm­fört med året in­nan, vi­sar Trans­port­sty­rel­sens sta­tistik. 32 736 kör­kort åter­kal­la­des un­der 2017, vil­ket är fy­ra pro­cent mer än året in­nan.

Det är fort­fa­ran­de ”vä­sent­lig över­trä­del­se”, of­tast fort­kör­ning, som är den över­läg­set van­li­gas­te an­led­ning­en till att kör­kort dras in.

Störst ök­ning står ”åter­kal­lel­se på grund av me­di­cins­ka skäl” för. An­ta­let kör­kort som dra­gits in av me­di­cins­ka skäl har ökat med 7,5 pro­cent till 8 798 styc­ken. Det me­nar Trans­port­sty­rel­sen är en po­si­tiv ut­veck­ling.

Det är gläd­jan­de att se en så­dan ök­ning. Det in­ne­bär att lä­ka­re i hög­re ut­sträck­ning an­mä­ler till oss när en pa­ti­ent får en sjuk­dom som kan på­ver­ka lämp­lig­he­ten att kö­ra bil. Det är po­si­tivt för tra­fik­sä­ker­he­ten. Det är bra att an­ta­let an­mäl­ning­ar ökar men siff­ran bor­de va­ra be­tyd­ligt hög­re, sä­ger Lars Englund, chefslä­ka­re vid Trans­port­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.